Färg och Ytskikt

Färg och ytskikt är en befintlig applikation för termiskt isolerande material som aerogel, och är därför den applikation som ligger närmast kommersialisering. Quartzene reducerar värmeledningsförmågan kraftigt, och nyttjas i ytskikt för att spara energi, begränsa värmeförluster, minska kondensationsproblem och reducera arbetsmiljörisker med heta ytor.

Isolerande ytskikt används i dag inom tillverkningsindustri, byggnad och konstruktion, fordon, flyg och marin. Att belägga isolerande ytskikt på applikationer inom dessa områden ger stora energibesparingar, lägre kostnader för uppvärmning, säkrare arbetsmiljö och sparar utrymme. Ett stort problem inom industrin är korrosion under isolering. Detta uppstår när kondensvatten tränger in under klassisk glasfiberisolering av till exempel rör. Korrosion uppstår utan att man kan observera tillväxten, och konsekvensen är oväntade och kostnadskrävande avbrott för att byta komponenter. Termoisolerande färg är ett bra alternativ, och kommer att ta en växande andel av processisolering.

Inom ytskikt finns kommersiellt tillgängliga produkter med Quartzene, och i tillägg ett antal långt framskridna projekt, med huvudriktning mot isolering av byggnader. Bolaget kommer under året att bredda sin satsning mot industriella applikationer, där nya färgsystem med andra egenskapsprofiler måste utvecklas i samverkan med kunder och bindemedelstillverkare. Svenska Aerogel kommer att sträva efter att hitta tillämpningar för Bolagets hydrofila kvalité som Svenska Aerogel har högre tillverkningskapacitet av, för att säkerställa högre intäktsmöjligheter. Den årliga genomsnittliga tillväxttakten (CAGR) beräknas till 5,8 procent och når 485 Kton 2021. Snabbast är tillväxten i Asien med en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 7,7 procent, med en marknadsandel på 40,0 procent. Nordamerika står för den näst största andelen av marknaden med cirka 24 procent och beräknas årligen växa med cirka 4,9 procent till 2021. Europa, inklusive Ryssland är tredje störst, cirka 21,8 procent och beräknas växa med 3,5 procent per år till 2021. Här bör man hålla i åtanke att dessa bedömningar är gjorda utifrån hur marknaden för aerogeler förväntas utvecklas med nuvarande produktionskostnader och användningsområden.

Termiskt isolerande ytskikt uppnås genom att tillsätta isolerande material som till exempel luftfyllda sfärer av keramer, glas eller polymerer. De bästa resultaten uppnås med aerogeler och olika glaskulor, och de har också en stor marknadsandel. 2021 bedöms aerogeler inom termiskt isolerade ytskikt användas för 1,7 miljarder SEK och glaskulor för 1,6 miljarder SEK. (Källa: Market and markets).

Termiskt isolerande ytskikt konkurrerar framförallt mot klassisk isolering, varför isoleringseffekten i förhållande till applicerat skikt måste vara så hög som möjligt för att befrämja substitut. Detta talar till fördel för Quartzene som har aerogelens egenskaper matchat med en kostnadseffektiv tillverkning.

Det som driver marknaden är behovet av energibesparing. Uppvärmning och luftkonditionering av existerande byggnadsbestånd i Europa står för 36 procent av det totala CO2 avtrycket1. EU trycker på via lagstiftning, och öppnar samtidigt upp för nya tekniker som kan implementeras snabbt för att förbättra isoleringen. Renoveringslösningar kommer att bestå av ett antal komplementära material, varav termiskt isolerande färger och puts kommer att spela stor roll.

Behovet av att reducera energiförluster i processindustrin och i fjärrvärmenät är också stort, och den tekniska fördelen att isolera rör med termiskt isolerande färg istället för traditionell isolering för att förhindra korrosion kommer att driva upp efterfrågan.

De stora utmaningarna för termiskt isolerande ytskikt är:

1) att förbättra isolerförmågan. I dag isolerar i de flesta fall traditionella isoleringsmaterial bättre,

2) lägre pris. I dag är kostnaden ofta för hög i relation till traditionella isoleringsmaterial, och

3) att det är hård konkurrens från traditionella isoleringsmaterial som redan är väletablerade. För att bryta konkurrensen behövs bättre teknisk prestanda i kombination med lägre pris, vilket Svenska Aerogels lösning Quartzene tillför.

Under 2018 slutfördes en hypotesprövning av Quartzene som potentiellt brandskyddsmedel för ytbehandling av trä. Resultaten var lovande, och visade på att brandskyddsklass Euroclass B kan uppnås, och nu pågår ett samarbete med ett flertal intressenter att ta fram ett färgsystem som uppfyller alla funktionskrav för ytbehandling av trä. Den brandhämmande funktionen i Quartzene utgör också ett positivt tillägg inom termisk isolering, där branden i Grenfell Tower i London lett till en översyn av material och konstruktionslösningar, såväl som lagstiftning och efterlevnad.

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.