Bolagsordning

Bolagsordning för Svenska Aerogel Holding AB Org.nr. 559026-8032 antagen vid extra bolagsstämma den 16 januari 2020.

§ 1

Bolagets firma är Svenska Aerogel Holding AB (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

§ 3

Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda bolag, utveckla, tillverka, marknads-föra och sälja nanoporösa material samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 160 000 000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av 3 – 8 ledamöter utan suppleanter.

§ 7

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolags-stämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer.
 10. Annat ärende som ankommer på års-stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

§ 11

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerades i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

SVENSKA AEROGEL AB