Bolagsstyrning i Svenska Aerogel

Bolaget styrs genom bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget. Bolaget följer gällande regler och föreskrifter om bolagsstyrning i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och arbetsordningen för styrelsen, inklusive instruktion för verkställande direktören.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter och följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs vid konstituerande styrelsemöte varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och styrelsesammanträden. Styrelsen ska bestå av minst tre ordinarie ledamöter och högst åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelseordföranden ska leda styrelsen och utses av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet som hålls i samband med årsstämman om inte bolagsstämman valt ordförande bland styrelsens ledamöter. Styrelseledamöter utses fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt nu gällande arbetsordning ska styrelsen hålla minst fem möten varje år, varav fyra möten ska vara ordinarie på kvartalsbasis av vilken ett möte per år vara särskilt fokuserat på strategifrågor. Ett möte ska vara konstituerande styrelsemöte och hållas i samband med årsstämman. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och den verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget.

Styrelsen har ej beslutat om att inrätta ersättningsutskott, revisionsutskott eller något annat utskott. Istället fullgör styrelsen i sin helhet sådana utskotts uppgifter.

Verkställande direktör

Verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verk-ställande direktören anges i instruktionen för den verkställande direktören. Verkställande direktören får, inom ramen för aktiebolagslagen samt av styrelsen fastställd affärsplan, budget och instruktion för den verkställande direktören samt eventuella övriga riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, fatta de beslut som krävs för rörelsens utveckling.

Koden

Koden kompletterar Aktiebolagslagen och är en del av den relativt omfattande självregleringen om bolagsstyrning i Sverige. Koden bygger på principen ”följ eller förklara” vilket innebär att bolag som tillämpar Koden kan avvika från bestämmelserna under förutsättning att varje sådan avvikelse förklaras. Koden är tillämplig på alla svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm (eller annan reglerad marknad). Eftersom Bolagets aktier handlas på First North, som är en multilateral handelsplattform och inte en reglerad marknad, har Bolaget ingen skyldighet att tillämpa Koden och Bolaget avser för närvarande att inte att tillämpa Koden.

SVENSKA AEROGEL AB