Valberedning

Valberedningsinstruktion

Valberedningen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Årsstämman väljer minst tre  namngivna ledamöter till valberedningen. En till flera av dessa ska representera aktieägare som vid  månadsskiftet som föregår utskick av kallelsen till årsstämman är så kallade storägare och som  förklarat sig villiga att delta i valberedningens arbete. En ledamot bör representera de mindre  aktieägarna och en ledamot kan vara styrelsens ordförande.

Valberedningen ska inom sig välja  ordförande vid ett konstituerande möte. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i  valberedningen.   Valberedningen kan för att ersätta avgående ledamöter eller för att bättre spegla  aktieägarstrukturen erbjuda andra större aktieägare att representeras i valberedningen. Om ett  sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning till de största aktieägare som inte redan är  representerade i valberedningen.   Om en ledamot representerar en storägare som sålt huvuddelen av sitt aktieinnehav och som  därefter inte längre representerar någon av de fem största aktieägarna ska valberedningen besluta  om ledamoten ska kvarstå i eller avgå från valberedningen.   Bolaget ska offentliggöra förändringar i valberedningens sammansättning så snart förändringen  skett.

Valberedningen ska verka i samtliga aktieägares intresse och arbeta från årsstämma till årsstämma  för att kunna lämna förslag till:

  • ordförande vid årsstämma
  • antal styrelseledamöter
  • styrelseledamöter och styrelseordförande
  • styrelsearvode
  • eventuell ersättning för utskottsarbete och valberedningens ordförande
  • revisorer och arvode till revisorerna
  • ledamöter i valberedningen i enlighet med principerna ovan
  • vid behov förslag till uppdatering av valberedningsinstruktionen

Någon ersättning ska inte utgå till de ledamöter i valberedningen som utses och representerar  storägare inklusive styrelsens ordförande. Den ledamot som utses till ordförande för valberedningen  och /eller representerar de mindre aktieägarna ska arvoderas av bolaget. Bolaget ska i övrigt svara  för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Denna instruktion beslutades på årsstämman i Gävle 2019-06-11

Kontakt:

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen

på e-post:  valberedningen@aerogel.se.

Dela

SVENSKA AEROGEL AB