Svenska Aerogel secures 1 million for commercialization of revolutionizing insulation applications
January 27, 2012

Materials Company Svenska Aerogel secures 1 million for commercialization of revolutionizing insulation applications.
The new year has started strongly for innovation company Svenska Aerogel. The company, which develops and manufactures the super-insulating airgel material, has a first stage secured € 1 million in expansion capital. In the financing participates Energy Agency, ALMI and Recap.

In Swedish:

Materialteknikbolaget Svenska Aerogel säkrar 1 miljon euro för kommersialisering av revolutionerande isoleringstillämpningar
Det nya året har börjat starkt för innovationsföretaget Svenska Aerogel. Bolaget, som utvecklar och tillverkar det superisolerande materialet aerogel, har i ett första steg säkrat 1 miljon euro i expansionskapital. I finansieringen deltar Energimyndigheten, ALMI och ReCap.

Svenska Aerogel har, baserat på egen forskning, utvecklat en patenterad och flexibel metod för att producera det högeffektiva isoleringsmaterialet aerogel till en signifikant lägre kostnad än vad som tidigare har varit möjligt. Bolagets egna aerogelmaterial, Quartzene®, är mer miljövänligt än andra aerogelmaterial och är framförallt väsentligt billigare, samtidigt som det har en isoleringsförmåga likvärdig konkurrenters material.

”Kapitaltillskottet från Energimyndigheten, ReCap och ALMi gör det möjligt för oss och våra kunder att utveckla morgondagens isolermaterial för bostäder med upp till tre gånger bättre isolerförmåga än dagens produkter, men möjliggör också kommersialisering av produkter inom andra användningsområden som filtrering, avfuktning, gipstillämpningar och andra områden”, säger Anders Lundström, VD på Svenska Aerogel.

”Svenska Aerogel arbetar hårt för att driva ett paradigmskifte inom materialteknik där vår Quartzene®, som en egenskapsbärare och aerogelmaterial, har en potential att i framtiden bli lika vanligt som plast är idag”, säger Anders Lundström. ”Vår innovation ligger i en flexibel och energi- och kostnadseffektiv produktionsprocess som gör det möjligt att använda aerogel i tillämpningar som inte tidigare varit ekonomiskt försvarbara”.

Med djup materialkunskap inom aerogelområdet jobbar Svenska Aerogel i nära samarbete med kunder och industripartners för att ta fram specialanpassade produkter och även optimera egenskaperna hos kunders existerande produkter. Företaget har befintliga kunder i Europa och har som målsättning att under 2012 påbörja storskalig produktion av Quartzene® i Gävle.

”Bolaget bedöms ha möjlighet att ta en ledande position i utvecklingen av en aerogel till låg kostnad”, säger Joachim Jämttjärn, affärsutvecklare på Energimyndigheten. ”Därför är det viktigt att bolaget i det korta perspektivet kan komma ut på marknaden. Vårt stöd på 5 miljoner kronor, som har motfinansierats av företaget ReCap, ska användas för att tillsammans med kunder ta fram ett effektivt isoleringsmaterial.”

Svenska Aerogel bildades 2000 och har byggt upp en stark IP-portfolio tack vare nära samarbete med ledande forskare från Kungliga Tekniska Högskolan och Högskolan i Gävle. Företagets vision är att vara den världsledande leverantören av miljövänliga aerogelmaterial. Förra året utsedde Världsnaturfonden Svenska Aerogel till Climate Solver 2011.

”Svenska Aerogel från Gävle har mycket stora tillväxtmöjligheter globalt och är ett av de mest spännande innovationsbaserade företag vi haft att göra med”, säger Leo Rossi, kreditchef vid ALMI Företagspartner GävleDala AB. ”Quartzene® har unika egenskaper som rönt mycket stort intresse från kunder och industriella samarbetspartners vilka kan utnyttja materialet för att skapa morgondagens produkter. Quartzene® är en stor möjlighet för industrin att skapa både egna mervärden såväl som mervärden till slutkonsumenter”.

”Svenska Aerogels egna supermaterial, Quartzene®, har väldigt intressanta egenskaper och kan skapa stora kundvärden inom en rad högvolymapplikationer. Jag konstaterar att det finns ett stort intresse för bolaget och verksamheten både bland kunder och finansiärer och att det är väl befogat. Bolaget går en spännande framtid till mötes”, säger Tor Kihlberg, ansvarig investment manager på Innovationsbron som är en av huvudägarna i Svenska Aerogel.

Kontakt:

Anders Lundström, VD på Svenska Aerogel, 070-656 80 42, anders.lundstrom@aerogel.se

Joachim Jämttjärn, affärsutvecklare på Energimyndigheten, 016 544 21 62, joachim.jamttjarn@energimyndigheten.se

Leo Rossi, kreditchef vid ALMI Företagspartner GävleDala AB, 070-633 83 53, leo.rossi@almi.se

Tor Kihlberg, investment manager på Innovationsbron, 070-143 20 51, tor.kihlberg@innovationsbron.se

Jill Lindström, marknads- och kommunikationsansvarig på STING (Stockholm Innovation & Growth), 072-213 14 22, jill.linsdtrom@stockholminnovation.com

Om Svenska Aerogel AB
Svenska Aerogel AB utvecklar och tillverkar unika, miljövänliga och återvinningsbara aerogelmaterial för en rad industriella applikationer. Några användningsområden är isolering för värme och ljud, filtrering av luft eller vätskor, eller som tillsats i t ex betong, färg, kosmetika eller läkemedel. Bolaget kan utveckla och producera varianter av aerogel till en betydligt lägre kostnad än vad som idag finns på marknaden. Teknologin erbjuder därför intressanta möjligheter för ett antal högvolymproducerande industrier. Innovationen har sitt ursprung ur forskning från både KTH och Högskolan i Gävle. Mer information:
www.aerogel.se/en

Share

Subscribe

Choose language

Choose type

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.
SVENSKA AEROGEL AB