Teckningsoptioner 2022

Serie TO5

Villkor: En (1) Teckningsoption berättigar teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: ej fastställd, se villkor nedan.

Nyttjandeperiod: 17 oktober – 28 oktober

Sista handelsdag för TO5: ej fastställd.

Svenska Aerogel Holding AB avslutade i december 2021 en företrädesemission omfattande units, där varje unit bestod av vardera 4 nya aktier och 2 teckningsoptioner  (serie TO4 och TO5).  Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att under respektive period 2022 teckna en ny aktie för varje option till en teckningskurs som beskrivs i villkoren nedan. Kursen offentliggörs i samband med teckningsperiodens start.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO5

En teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Aerogels aktie under teckningsperioden och högst till 0,65 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 17 oktober 2022 till och med den 28 oktober 2022. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0017085236 och kommer att tas upp till handel på First North.

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>

Serie TO4

Villkor: En (1) Teckningsoption berättigar teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,17 SEK

Nyttjandeperiod: 14 mars – 25 mars kl 15:00

Sista handelsdag för TO4:  23 mars 2022

OBS! Förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO4 i god tid före 25 mars. Notera även att teckningsoptioner av serie TO4 som inte avyttras eller nyttjas för teckning av nya aktier förfaller utan värde. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner i god tid innan 25 mars.

Svenska Aerogel Holding AB avslutade i december 2021 en företrädesemission omfattande units, där varje unit bestod av vardera 4 nya aktier och 2 teckningsoptioner  (serie TO4 och TO5).  Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att under respektive period 2022 teckna en ny aktie för varje option till en teckningskurs som beskrivs i villkoren nedan. Kursen offentliggörs i samband med teckningsperiodens start.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO4

En teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Aerogels aktie under teckningsperioden och högst till 0,65 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 14 mars 2022 till och med de 25mars 2022. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0017085228 och kommer att tas upp till handel på First North.

SVENSKA AEROGEL AB