Utdelningspolicy

Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar till aktieägarna i Bolaget är beroende av ett antal faktorer, som resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Först när långsiktig lönsamhet kan förutses, kan utdelning ske till aktieägarna. Under det närmaste året förväntas det inte bli aktuellt med utdelning, utan tillgängliga medel kom-mer att användas för fortsatt expansion.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie.

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.
SVENSKA AEROGEL AB