Disclaimer

Tillgång till denna information ges endast till personer som befinner sig och har hemvist i Sverige samt till behöriga personer som befinner sig eller har hemvist i andra jurisdiktioner än USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Informationen på denna del av Svenska Aerogel Holding ABs (publ) hemsida är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.

Informationen på denna del av Svenska Aerogel Holding ABs (publ) hemsida är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.

Disclaimer

Tillgång till informationen på denna del av Svenska Aerogel Holding ABs (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) hemsida är begränsad av regulatoriska skäl. Personer som vill ta del av informationen måste därför ta del av nedanstående instruktioner samt bekräfta att de avser att agera i enlighet därmed.

Svenska Aerogel har offentliggjort ett erbjudande att förvärva units i Bolaget. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inga units får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Informationen på denna del av Svenska Aerogels hemsida riktar sig inte till personer med hemvist i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på denna del av Svenska Aerogels hemsida får följaktligen inte distribueras i eller till någon jurisdiktion där distribution eller teckning av units kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion.

Teckning och förvärv av units i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar informationen på denna del av hemsidan måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Svenska Aerogel förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara teckning av units som Bolaget eller dess uppdragstagare anser kan inbegripa en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion.

Genom att acceptera nedan bekräftar jag att jag tagit del av ovanstående instruktioner samt de villkor och bestämmelser som lämnas på denna del av hemsidan.

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.