Disclaimer

Tillgång till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen är på grund av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av Svenska Aerogel Holding ABs (publ) hemsida är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.

Informationen på denna del av Svenska Aerogel Holding ABs (publ) hemsida är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.

Disclaimer

På grund av legala restriktioner är den här delen av Svenska Aerogel Holding ABs (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av Svenska Aerogels webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt och utgör inte något erbjudande avseende aktier eller andra finansiella instrument utgivna av Svenska Aerogel (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att få tillgång till informationen på denna del av Svenska Aerogels webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Svenska Aerogels webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta om du är bosatt och befinner dig utanför USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Svenska Aerogel. Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Företrädesemission 2020 – Svenska Aerogel Holding AB

1. Vad är en nyemission?

Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget. Bolaget emitterar då nya aktier för att få in mer kapital till bolaget.

2. Vad är en företrädesemission?

En företrädesemission är ett erbjudande till alla befintliga aktieägare om att ha företräde till att teckna nya aktier i bolaget till ett förbestämt pris.

3. Hur stor är företrädesemissionen i Svenska Aerogel?

Företrädesemissionen uppgår till cirka 50miljoner kronor före emissionskostnader.

4. Varför genomförs företrädesemissionen och vad kommer emissionslikviden att användas till?

Motivet till Erbjudandet är att fortsätta utveckla Svenska Aerogel mot en fullskalig produktionsanläggning. Steg ett av fyra avslutades i oktober 2019 då den första modulen MPP 2019 var på plats i fabriken i Gävle. Den investeringen ger Bolaget möjlighet att producera de volymer som efterfrågas från marknaden. Pengarna ska nu främst användas till fortsatt effektivisering av produktionsanläggningen.

5. Vem har rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen?

Samtliga aktieägare i Svenska Aerogel Holding AB som äger aktier per den 22 januari 2020 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. Det finns även en möjlighet att utan företräde teckna aktier via anmälningssedel.

6. Vad har jag företrädesrätt till att teckna i företrädesemissionen?

Som registrerad aktieägare har du företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier du äger på avstämningsdagen den 24 januari 2020.

7. Hur många teckningsrätter erhåller jag?

Aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

8. När pågår teckningsperioden?

Teckningsperioden löper från och med den 28 januari 2020 till och med en 11 februari 2020.

9. Vilken är teckningskursen?

Teckningskursen uppgår till 1,50 SEK per aktie.

10. Vad uppgår rabatten till?

Teckningskursen motsvarar en rabatt på cirka 43 procent beräknad på stängningskursen den 13 december 2019.

11. Vilken är sista dagen för handel med Svenska Aerogels aktier inkluderande rätten att delta i företrädesemissionen?

Om du vill handla aktier och försäkra dig om att dessa ger dig rätt till teckningsrätter behöver du äga aktier senast den 22 januari 2020. Därmed är den 23 januari 2020 första dag för handel med aktier i Svenska Aerogel Holding AB som inte ger rätt till teckningsrätt.

12. Behöver jag som aktieägare göra något för att få teckningsrätter i Svenska Aerogel Holding?

Nej, samtliga som är registrerade som aktieägare i Svenska Aerogel Holding AB den 24 januari 2020 får automatiskt teckningsrätter.

13. Hur deltar jag i företrädesemissionen?

De som är registrerade aktieägare på avstämningsdagen den 24 januari 2020 får en anmälningssedel med förtryckt inbetalningsavi (eller om betalning görs från utlandet enligt särskild betalningsinstruktion). Av den förtryckta anmälningssedeln framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter.

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning av och betalning av nya aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter (teckning med företrädesrätt) ska ske genom respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

14. Kan jag teckna fler aktier än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag aktier utan företrädesrätt?

Du har två alternativ:

(1) Antingen köper du teckningsrätter och utnyttjar dessa för att teckna. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya aktier.
(2) Du kan även ansöka om att teckna aktier utan företrädesrätt. För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter göras på anmälningssedeln benämnd Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt. För förvaltarregistrerade
aktieägare sker anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter enligt respektive förvaltares instruktioner.

Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp ska ske enligt följande:

  • i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter
  • i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter
  • i tredje hand till de som garanterat emissionen

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) från den 21 januari 2020.

15. Vad händer om jag inte deltar?

Om du som befintlig aktieägare väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieägande att spädas ut med högst cirka 43 procent av kapitalet och rösterna. Vid fullt utnyttjande av överteckningsoptionen blir den totala utspädningen 46%. Du har dock möjlighet att sälja dina teckningsrätter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Handel med teckningsrätter pågår under perioden 28 januari till 7 februari. Observera att outnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång den 7 februari 2020 och förlorar därmed sitt eventuella värde.

Var hittar jag mer information?

Mer information inklusive villkor, anvisningar och anmälningssedlar finns på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) från den 21 januari 2020.

SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.