Pressmeddelanden

13 september, 2021
Svenska Aerogel Holding AB (publ) meddelar idag den fastställda kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 till 0,63 SEK per ny aktie som tecknas med stöd av en (1) teckningsoption av serie TO3. Teckningsperioden inleds tisdag 14 september.
2 september, 2021
Vd, ledningsgrupp och övriga anställda i Svenska Aerogel Holding AB väljer att förvärva optionsrätter i det av styrelsen föreslagna incitamentsprogrammet.
27 augusti, 2021
Pernilla Ståhle, ny utvecklingschef på Svenska Aerogel Holding AB, deltar i Aktiespararnas event Kvinnokvällen för att berätta om bolagets produkt Quartzene och vad som gör bolaget så attraktivt. Se presentationen live Tisdag 31 augusti klockan 19:30.
26 augusti, 2021
Svenska Aerogel Holding AB rapporterar kvartal 2, 2021 med följande översikt av händelser: Nya avtal med distributörer för utveckling av nya marknadssatsningar i Australien, Nya Zeeland och östra Europa - nu totalt 12 utvalda distributörer för marknadssatsningar globalt. Utökad försäljningsorganisation i Europa med nyanställd för den viktiga tyska marknaden. Förbättrad likviditet med 6.9 MSEK genom inlösen av Aerogel Teckningsoption serie TO2. Ny investering i affärssystem ger effektiva processer och förbättrar bolagets kontroll. Svenska Aerogel når sin högsta nettoomsättning någonsin under kvartalet.
9 juli, 2021
Svenska Aerogel Holding AB tog idag emot en order på 1 ton Quartzene från en färg-och ytskiktstillverkare i Europa samtidigt som ett distributörsavtal signerades med Tricardos S.A. Grekland.
29 juni, 2021
Den andra av tre serier teckningsoptioner med rätt att teckna aktier i Svenska Aerogel Holding AB avslutades 26 juni och bolaget tillförs ca 6,9 msek. Antal aktier ökar med 10 750 828.
28 juni, 2021
Svenska Aerogel Holding AB (publ) har på 2 år vänt bolaget från forskningsorienterat till att bli en tillverkande marknadsinriktad industri med starkt fokus på kundvärde. En målmedveten strategi har genomförts och styrelseordförande Per Nordberg är mycket nöjd med utvecklingen.
23 juni, 2021
- Vi är väl positionerade för att ge våra kunder rätt förutsättningar och support globalt för att få maximal effekt av Quarzene, säger Marco Mayor Sales Director Svenska Aerogel. Vi har just nu 12 distributörer över hela världen som ger oss tillträde till industrier med stor potential för vårt material Quartzene.
17 juni, 2021
Svenska Aerogel Holding AB (publ) meddelade den 15 juni att kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 är satt till 0,64 SEK per ny aktie som tecknas med stöd av en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningsperioden inleds tisdag 15 juni. Korrekt datum för sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO2 är 23 juni, vilket nu är korrigerat i texten nedan. 
14 juni, 2021
Svenska Aerogel Holding AB (publ) har den 14 juni 2021 fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 till 0,64 SEK per ny aktie som tecknas med stöd av en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningsperioden inleds tisdag 15 juni.
2 juni, 2021
Svenska Aerogel utökar sitt globala team med en rekrytering av Chy Ming Tang som den 1 juni anställdes som försäljningsansvarig för Tyskland och övriga DACH-området.
1 juni, 2021
Bolaget rustar för tillväxt och implementerar nytt affärssystem för att effektivisera processer och därmed öka lönsamheten i bolaget. Den 1 juni gick Svenska Aerogel live med det nya ERP-systemet (Monitor) som på ett mer effektivt och kundanpassat sätt kommer att stödja den vardagliga hanteringen av bl a kundorder, fakturering, inköp, produktionsstyrning och lagerhantering.
28 maj, 2021
Vid dagens årsstämma den 28 maj 2021 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.aerogel.se.
24 maj, 2021
Inför bolagsstämman bjöd Svenska Aerogel Holding AB in aktieägare att ställa frågor. Bolagets ledning tackar för de frågor som kommit in och ger svar nedan. 
10 maj, 2021
Svenska Aerogel Holding AB, tillverkare av Quartzene – Next Generation Aerogel, bjuder in till digitalt informationsmöte tisdag 25 maj med anledning av att bolagets årsstämma kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.
7 maj, 2021
Mårten Hellberg, styrelseledamot i Svenska Aerogel Holding AB sedan 2018 har förvärvat 100 000 aktier i bolaget. Vd och CFO har utökat sina innehav genom inlösen av teckningsoptioner.
6 maj, 2021
- Det första kvartalet 2021 har varit bra för Svenska Aerogel. Försäljningen fortsätter i samma takt efter ökningen i förra kvartalet,  och vi avslutar perioden med den största ordern någonsin från vår distributör i USA. Det är tydligt för oss att takten ökar hos våra kunder och att intresset för Quartzene växer.

Vi avslutar kvartalet med en orderstock för 2021 som är större än den totala faktureringen 2020. 
30 april, 2021
Idag publicerar Svenska Aerogel Holding AB årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida aerogel.se.
23 april, 2021
Aktieägarna i Svenska Aerogel Holding AB (publ), org.nr 559026-8032 ("Svenska Aerogel” eller ”bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 maj 2021.
31 mars, 2021
Svenska Aerogel tar emot en större order från Van Horn Metz i USA som är en av bolagets distributörer. Ordern är på drygt 2 ton Quartzene och motsvarar ett värde om USD 70 000.
30 mars, 2021
Den första av tre serier teckningsoptioner med rätt att teckna aktier i Svenska Aerogel Holding AB avslutades 27 mars och bolaget tillförs 6,5 msek. Antal aktier ökade med 11 209 409.
25 mars, 2021
Notera att sista dag för teckning är 27 mars 2021, vilket i praktiken betyder fredag 26 mars för de flesta finansiella institut.
19 mars, 2021
Svenska Aerogel har gemensamt med motparterna beslutat att säga upp toppgarantin för TO1 som meddelades genom pressmeddelande den 12 mars 2021.  Utfästelserna från styrelse, ledning och aktieägare om att nyttja TO1 påverkas ej. Uppsägningen av toppgarantin har ingen finansiell påverkan för Svenska Aerogel.
17 mars, 2021
Inför årsstämman den 28 maj 2021 förslår valberedningen för Svenska Aerogel Holding AB att styrelsen fortsatt ska bestå av fem ledamöter. Styrelseledamöterna Angelica Adamski och Erik Olsson har avböjt omval och valberedningen föreslår därför nyval av Petra Einarsson och Jim Wennerlid samt att omval ska ske av styrelseledamöterna Mårten Hellberg och Chatarina Schneider. Valberedningen föreslår också att Per Nordberg omväljs till styrelsens ordförande.
16 mars, 2021
Svenska Aerogel Holding AB har ingått avtal med 4 nya distributörer för att öka försäljningen och närvaron på marknaden.
15 mars, 2021
Svenska Aerogel Holding AB (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har den 15 mars 2021 fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 0,58 SEK per ny aktie som tecknas med stöd av en (1) teckningsoption av serie TO1. Nyttjandekursen motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 2 mars 2021 till och med den 13 mars 2021.
12 mars, 2021
Inför den stundande nyttjandeperioden av Svenska Aerogel Holding AB:s (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget idag meddela att personer ur styrelse och ledning samt aktieägare kommer att nyttja sammanlagt 1 634 653 teckningsoptioner genom teckningsförbindelseavtal. Investerarna Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren har därutöver ingått avtal om en toppgaranti motsvarande 30 procent av emissionen. Totalt utgör teckningsförbindelserna och garantiåtagandena cirka 45 procent.
3 mars, 2021
Svenska Aerogel kommer att presentera på Aktieportföljen live 10 mars. Aktieportföljen Live är ett samarbete mellan Facebookgrupperna ”Aktier – Småbolagsjakten” och ”Aktieportføljen”. Tillsammans bildar de Nordens största digitala plattform och anslagstavla med över 140 000 medlemmar för dagligt utbyte av diskussioner och tips inom aktier och investeringar.
25 februari, 2021
Kundaktiviteter ökar och ger Svenska Aerogel fler order med utökade volymer från kunder i Europa och Asien. I kvartal fyra noterar bolaget försäljningsrekord. Svenska Aerogel 2.0, den nya affärsplanen, förtydligar riktningen för hur bolaget realiserar värdet med materialteknik, produktion och marknad.  Organisation och arbetssätt riktas mot utvalda applikationer i fyra kundsegment där bolaget ser en snabbare inbrytning i växande marknader.
23 februari, 2021
Försäljningen har fortsatt i bra takt för Svenska Aerogel efter försäljningsrekordet i november. Omkring 1 ton Quartzene har hittills sålts i februari till ett växande antal kunder med ökande volymbehov. Störst framgångar noteras för produkter inom segmentet Bygg&fastighet.
25 januari, 2021
Svenska Aerogel har rekryterat Pernilla Ståhle som ny utvecklingschef. Hon kommer att ansvara för utvecklingsaktiviteter i bolaget och applikationsstöd till kunder som utvecklar nya produkter med Quartzene. Pernilla tillträder 1 mars.
22 januari, 2021
Optionsrätter i Svenska Aerogel Holding AB upptas from 22 januari 2021 till handel på Nasdaq First North Growth Market. Tre serier av optioner erbjuds som ger rätt att teckna nya aktier i tre olika perioder under året.

Dela

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.
SVENSKA AEROGEL AB