Pressmeddelanden

18 september, 2020
Den första ordern på Quartzene framställd med den nya produktionstekniken kom idag från Barozzi Vernici, som använder Quartzene för isolerande puts.
8 september, 2020
Samtliga i bolagets ledningsgrupp och 75% av övriga anställda i bolaget väljer att teckna optioner i det incitamentsprogram som föreslagits av styrelsen.
7 september, 2020
Svenska Aerogel Holding AB (publ) deltar i utvecklingen av ny semitransparent färg på trä med högsta brandskyddsklass (Euroclass B). Etapp 2 startade i sept 2018 och har fortsatt visa goda resultat med Quartzene som avgörande ingrediens.  Projektet förlängs nu ytterligare och nytt slutdatum är 30 nov 2020.  
2 september, 2020
Svenska Aerogel söker ständigt efter förbättringar, ny teknik och nya applikationer. Den senaste tekniken i anläggningen i Gävle svarar direkt på kundernas behov. Den nya torken från Hosokawa Micron gör det möjligt för Svenska Aerogel att leverera Quartzene med optimerad kvalitet och förbättrade funktioner direkt anpassade till kundens slutprodukt.
26 augusti, 2020
Fortsatt stort intresse för Quartzene i en avvaktande marknad påverkad av Covid-19 pandemin.
- Vi ser ett fortsatt starkt intresse från omvärlden att med Quartzene som insatsmaterial tillverka nya, förbättrade produkter som bidrar till hållbara lösningar. Våra kunder är tillverkande industrier med behov av att spara energi, minska materialförbrukning, minska vikt, ersätta olja/ plast och öka säkerheten.  Här ligger vår affär och vi vet att vi kan bidra.  Det ger oss energi i dessa tuffa tider för att fortsätta vår tillväxtresa i Svenska Aerogel, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel Holding AB.
30 juni, 2020
Svenska Aerogel Holding AB stärker sin kommersiella verksamhet och har rekryterat Marco Mayor som global försäljningschef.
10 juni, 2020
Vid dagens årsstämma den 10 juni 2020 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.
20 maj, 2020
Idag publicerar Svenska Aerogel Holding AB årsredovisningen som beskriver 2019 års verksamhet. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida aerogel.se.
13 maj, 2020
”Årets startade kraftfullt för Svenska Aerogel med ökad produktionskapacitet, nya order och en lyckad emission. Siktet är inställt på att ta Quartzene till industrier som söker lösningar för att utvecklas mot en mer hållbar framtid. Idag är vi påverkade av covid-19 och planerar om för att tillvara tiden på bästa sätt och vi kommer att vara redo när läget stabiliserat sig”, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel.
8 maj, 2020
Svenska Aerogel Holding AB (publ), org.nr. 559026-8032 (“Bolaget” eller ”Svenska Aerogel”) håller årsstämma onsdagen den 10 juni 2020 klockan 10:00 i Gävle.
7 maj, 2020
Svenska Aerogel har tagit emot ytterligare en order på Quartzene via den franska återförsäljaren Novcoat för användning i ny takisoleringsfärg för energibesparingar. Tillverkaren startar nu pilottest där produkten med Quartzene används för att isolera horisontella tak på befintliga byggnader. Det är den första ordern i en planerad serie för pilottester på byggnader i Frankrike.
15 april, 2020
Svenska Aerogel Holding AB (publ) deltar i utvecklingen av ny semitransparent färg för utomhusbruk på trä med högsta brandskyddsklass (Euroclass B). Etapp 2 startade i sept 2018 och har fortsatt visa goda resultat med Quartzene som avgörande ingrediens.  Projektet förlängs nu med 4 månader till 30 aug 2020.
20 mars, 2020
Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 14 februari 2020 att styrelsen för Bolaget beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 januari 2020, om en riktad nyemission av aktier till garanterna av Bolagets avslutade företrädesemission av aktier. Med anledning av hinder vid registreringen av beslutet den 14 februari 2020 har vissa garanter valt att istället få sin ersättning i kontanter. [De garanter som får sin ersättning i kontanter har istället för avsikt att investera ersättningen i Bolagets aktier på marknaden.]
9 mars, 2020
Den första produktionsmodulen i Master Pilot Plant (MPP 2029) är färdig och levererar första ordern. Svenska Aerogel tar emot återkommande kundorder och slutprodukter har introducerats på marknaden. Bolaget är på väg att bli en marknadsdriven tillverkande industri. Uppbyggnaden av en professionell organisation fortsätter och bolaget har under året formats för att prioritera och accelerera applikationsutvecklingen hos kunder.
14 februari, 2020
Styrelsen för Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 januari 2020, om en riktad nyemission av 596 382 aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Nyemissionen riktar sig till garanter av Bolagets avslutade företrädesemission av aktier. Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att vissa emissionsgaranter har, i enlighet med garantiavtalen, valt att ersättas i aktier för sina garantiåtaganden.
14 februari, 2020
Den 11 februari 2020 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s (publ) (”Bolagets”) nyemission med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 51 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 101 %. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits in anspråk. Företrädesemissionen tecknades till cirka 74 % procent med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 6,6 MSEK, inklusive kostnader för emissionsgarantin. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att fortsätta utveckla Bolaget till ett marknadsdrivet tillverkningsbolag.
31 januari, 2020
Svenska Aerogel säkrar långsiktigt lån om 10 MSEK med mycket bra villkor från en affärsbank för att finansiera fortsatt verksamhet. Syftet är även att ersätta tillfälligt lån som upptagits i samband med investeringarna i nya fabrikslinan i Gävle.
30 januari, 2020
Styrelseledamot Christer Sjöström, grundare och en av de större aktieägarna i Svenska Aerogel Holding AB har beslutat att låna ut det antal aktier han inte har möjlighet att teckna sig för i den pågående nyemissionen. Låntagare är Lago Kapital Oy där syftet är att förvärva motsvarande antal rätter och teckna sig för dessa. Detta ger en förbättrad likviditet i både aktien och teckningsrätterna samtidigt som det bidrar till en bättre teckningsgrad i emissionen. Lago Kapital är en av de finansiella aktörer som förbundit sig att garantera pågående företrädesemission.
28 januari, 2020
Svenska Aerogel Holding AB (publ) har fått den första mindre kommersiella ordern från distributören, Rayoung Chemtech Inc, Taiwan. Ordern kommer i samband med lanseringen av en ny värmeisolerande färg med Quartzene för industriell tillämpning.
21 januari, 2020
Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB ("Svenska Aerogel" eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission som offentliggjordes den 16 december 2019 upprättat ett prospekt som idag den 21 januari 2020 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).
16 januari, 2020
Vid dagens extra bolagsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning, genomföra en företrädesemission av aktier, genomföra en nyemission av aktier utan företrädesrätt avseende en så kallad övertilldelningsoption samt bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt. Vid fulltecknande av företrädesemissionen och fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs bolaget cirka 57,8 mkr före emissionskostnader.
15 januari, 2020
Olof Esgård har utsetts till Chief Financial Officer (CFO) i Svenska Aerogel Holding AB. Olof tillträder i april och kommer närmast från Åkerströms Björbo AB.

Dela

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande där du aktiverar din prenumeration.
SVENSKA AEROGEL AB

Svenska Aerogel Holding AB använder cookies för att optimera ditt användande av vår webbplats. Läs mer om cookies.