Quartzene och miljön

Quartzene bidrar till morgondagens material och det handlar om hållbarhet.  Efterfrågan kommer från kundernas behov, marknadstrender, utvecklingen inom industrin och inte minst – mänsklighetens krav.

I isolering: minskad energiförbrukning – minskade utsläpp: Quartzene är ett icke brännbart material med mycket goda isoleringsegenskaper. När det tillförs ett material (papper, betong, trä, gips, färg etc.) så förbättras isoleringsegenskaperna. Som ett exempel: Lyckas man fördubbla isoleringsförmågan i exempelvis mineralull genom att tillföra Quartzene så halveras engergiförbrukningen. Alternativt kan man halvera tjockleken på mineralullen med bibehållen isoleringsförmåga.

I färger och ytskikt: Den globala efterfrågan på färgtillsatser ökar stadigt. Det innefattar reologimodifieringsmedel, biocider, ytaktiva ämnen, tork- och skumreglerande medel etc, och här kan Quartzene bidra. Mängden dyra och miljö- och hälsomässigt oönskade substanser kan potentiellt minskas väsentligt med Quartzene-tekniken. Quartzene kan konfigureras så att det medger långsam avgivning av ämnen.

I filtrering: Luftfiltrering – Quartzene absorberar olika gaser effektivt. För att förstärka effekten är det möjligt att dopa in olika fångstkemikalier som kemiskt reagerar med de gaser som ska filtreras bort. Exempel på detta är olika svavelföreningar eller formaldehyd.

Vätskor – Quartzene filtrerar ämnen och molekyler i vätskor på ett effektivt sätt. För att förstärka den fysikaliska filtreringseffekt som porsystemet ger är det möjligt att dopa in fångstkemikalier för att absorbera oönskade ämnen.

I produktionen: Ingen negativ miljöpåverkan. I produktionen används stora mängder vatten. Spillvattnet från tillverkningen har en något högre salthalt. Spillvattnet cirkuleras och återanvänds i produktionen.

SVENSKA AEROGEL AB