Hur funkar det?

Små hål för Stora frågor! Nyckeln är porositet.

De eftersträvade effekterna av att blanda in Quartzene i en produkt kommer huvudsakligen från kombinationen av porvolym, porstorlek, materialytans storlek och karaktär. De olika materialen som erbjuds har förfinats för att ha bästa egenskapsbalans för en given applikation. Mångsidigheten i Quartzene gör dock att flera goda egenskaper uppnås samtidigt.

För de kvalitéer som erbjuds för termisk och akustisk isolering så har materialen optimerats för att ha så hög porositet som möjligt och att porerna ska vara så små att luftmolekylerna knappt kan röra sig. Detta medför att den inneboende luften inte kan föra värme vidare, ett fenomen som är döpt till Knudsen-effekten efter sin upptäckare den danska fysikern Martin Knudsen 

Kvalitéerna som utvecklats för absorption är optimerade för hög upptagning av de substanser eller gaser som ska absorberas. Substansens natur avgör om hydrofobt eller hydrofilt material är att föredra. Då halterna av de ämnen som ska absorberas ofta är väldigt låga så är det tillgänglig aktiv yta som är avgörande för hur mycket och hur snabbt en substans kan upptas.

SVENSKA AEROGEL AB