Tillverkning

Svenska Aerogel har utvecklat en kostnadseffektiv process för tillverkning av Quartzene. Den patenterade processen är designad i moduler för att sättas upp hos kund eller i kundtäta områden.

Gävlefabriken

Den första produktionslinjen, Master Pilot Plant 2019, stod klar i december 2019 i Gävle och är en grön tillverkningsprocess med kapacitet att tillverka 225 ton Quartzene per år. Gävlefabriken är förberedd för ytterligare tre moduler á 225 ton per år som kommer att ge en total kapacitet på 1000 ton torr volym per år.

Investeringen i en ny fabrik i start-up skedet var nödvändig för att optimera recept, bedöma kvalitet och säkerställa större volymleveranser till kunder. Svenska Aeogel har pågående förhandlingar med kunder där volymkraven ligger på en betydligt högre nivå, vilket motiverar  ansträngningarna för en ökad produktionskapacitet.

Synergier

Den infrastruktur som nu är etablerad innebär att råvaruhantering och styrsystem är förberett för flera produktionslinjer och har därmed betydligt större volymkapacitet än tidigare. Detta innebär att varje ny produktionslinje endast behöver addera filterkapacitet för tvättning och torkning av slurry, torkkapacitet och ytterligare packkapacitet. Ledtiden för att bygga ytterligare produktionslinjer från beslut bedöms med hänsyn till leveranstider från leverantörer av processkomponenter till 9 månader.

Effektivitetsförbättringar

Kapacitets- och kvalitetsoptimering pågår kontinuerligt liksom standardisering av arbetssätt kopplat till varje processteg för att öka effektiviteten i anläggningen. Detta innebär att med hjälp av givna processparametrar minska variation och därmed säkerställa rätt kvalitet till rätt kostnad med stabilitet i hela processen.

Svenska Aerogel anammar även teknikinnovationer för att utveckla produktionen av Quartzene. Nya tekniklösningar analyseras och övervägs kontinuerligt med avseende på förmågan att kunna leverera kvalitet, kapacitet och energieffektivitet samt en robusthet i processerna som säkerställer en pålitlig produktion. Produktionens nära samarbete med F&U är väl utvecklat med korta ledtider och snabb respons. Detta samarbete avseende produkt-, process- och teknikutveckling är en tydlig framgångsfaktor.

Moduler

Svenska Aerogels tillverkning av Quartzene är designad i moduler som kan anpassas efter kundspecifika volymbehov och sättas upp på plats hos kund eller i kundtäta områden. Detta ligger i linje med  ambitionerna att arbeta för en hållbar utveckling i hela tillverkningskedjan och bidrar till effektivare logistikflöden, minskade utsläpp och minskade transportkostnader.

Hållbarhet i produktionen

Produktionsprocessen av Quartzene är i huvudsak en ren och miljövänlig process som i princip består av kisel, vatten och energi. I Master Pilot Plant 2019 pågår flera projekt med syfte att ytterligare minska energiförbrukningen, utveckla tekniska lösningar för att återanvända processvatten och öka kapaciteten. Detta kommer på längre sikt att minska miljöpåverkan ytterligare och stärka  produktkalkyler och intäkter.

 

NASDAQ: AERO

Aktiekurs SEK +/-
(%)
CET
Läs mer>
SVENSKA AEROGEL AB