Bolagets registrerade aktiekapital uppgår  till  2 232 900,40 SEK, fördelat på 44 658 008 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,05 SEK.

Aktierna i Bolaget har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är de nominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna i Bolaget finns endast i ett aktieslag och har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och är fritt överlåtbara. Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 650 000 SEK och inte överstiga 2 600 000 SEK, fördelat på inte färre än 13 000 000 aktier och inte fler än 52 000 000 aktier.

    Aktiekapital (sek) Antal aktier  
År Händelse Förändring Totalt Förändring Totalt Kvotvärde
2015 Bolagsbildning +50 000 50 000 +50 000 50 000 1
2015 Aktiesplit 50 000 +950 000 1 000 000 0,05
2016 Nyemission +35 000 85 000 +700 000 1 700 000 0,05
2016 Nyemission +150 000 235 000 +3 000 000 4 700 000 0,05
2016 Nyemission, apport +415 000 650 000 +8 300 000 13 000 000 0,05
2017 Nyemission +650 000 1 300 000 +13 000 000 26 000 000 0,05
2017 Nyemission. Kvittning +39 740,25 1 339 740,25 +794 805 26 794 805 0,05
2019 Nyemission, riktad +893 160,15 2 232 900,40 +17 863 203 44 658 008 0,05