Bokslutskommuniké 2016: Ökade intäkter från försäljning av testmaterial

–Svenska Aerogel redovisar för helåret 2016 en minskning i totala intäkter och ett minusresultat. Totala intäkter uppgick till 7,6 miljoner kronor jämfört med 9,7 miljoner 2015. Resultatet var -13,0 miljoner kronor, jämfört med -4,9 miljoner 2015 . ”Minskningen i totala intäkter beror främst på att intäkterna från de EU-projekt som vi finns med i sedan tidigare har minskat”, säger Aerogels VD Anders Lundström i en kommentar.

– Det som är intressant är att intäkterna från försäljningen av testmaterial ökade med en faktor 12, från 22 000 kronor 2015 till 281 000 kronor 2016. För mig betyder det att vi nu kommer närmare och närmare marknaden och 2016 hade vi ett trettiotal kunder som testade Quartzene®.

Tack vare investeringarna i vår anläggning i Gävle kan vi erbjuda större volymer, vilket innebär att vi tagit de första stegen mot en kommersialisering av våra produkter. Vi ser samtidigt att det finns en stor potentiell marknad som, tillsammans med vår unika tillverkningsprocess, vårt tekniska kunnande och den börsnotering vi genomförde 2016, gör att jag ser fram emot 2017 med tillförsikt, fortsätter Anders Lundström.

Helåret 2016

  • Totala Intäkter för perioden januari–december: 7,6 (9,7) miljoner kronor
  • Rörelsens kostnader för perioden januari–december: 20,1 (14,3) miljoner kronor
  • Resultat före skatt för perioden januari–december: -13,0 (-4,9) miljoner kronor
  • Resultatet för helåret 2016: -13,0 miljoner kronor (-4,9)

Fjärde kvartalet 2016

  • Totala intäkter för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 1,5 (1,3) miljoner kronor
  • Rörelsens kostnader för fjärde kvartalet uppgick till 7,7 (4,5) miljoner kronor
  • Resultat före skatt för det fjärde kvartalet uppgick till -6,3 (-3,2) miljoner kronor
  • Periodens resultat uppgick till -6,3 (-3,2) miljoner kronor

Fullständig bokslutskommuniké och delårsrapport finns på www.aerogel.se

För vidare information, kontakta:

Anders Lundström, VD
Telefon: 070 – 656 8042, epost : anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, CFO
Telefon: 070 – 001 9461, epost: stefan.kaiser@aerogel.se

Svenska Aerogel är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom materialteknik som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® för olika applikationer; i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal varianter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel har nyligen introducerats på Nasdaq First North. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.

Denna information offentliggörs av Svenska Aerogel enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas av VD Anders Lundström för offentliggörande den 9 mars 2017 kl 08:00 CET.