Delårsrapport jan – mars 2017 Svenska Aerogel Holding AB

Väsentliga händelser jan-mars

  • Europapatent beviljat – Gasfiltrering
  • Avtal med IMCD – återförsäljning i Norden, Baltikum
  • Avtal med NOVCOAT – återförsäljning i Central- och Sydeuropa
  • Avtal med DRY TECH – återförsäljning i Sydafrika
  • Produktionskapaciteten ökar
  • Avtal med VESTA INTRACON – återförsäljning i Centraleuropa

Finansiell översikt

Intäkter

Koncernens intäkter för första kvartalet 2017 uppgick till 0,6 (0,5) miljoner kronor, huvudsakligen bidrag för produkt-utveckling från allmänna medel och EU. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0,3 (0) miljoner kronor. Aktiveringarna kan hänföras till utvecklingen av Quartzene®.

Kostnader

Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för första kvartalet 2017 uppgick till 5,7 (3,3) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick till 2,5 (1,3) miljoner kronor och avskrivningar till 0,9 (0,4) miljoner kronor.

Resultat

Resultatet före skatt för första kvartalet 2017 uppgick till -5,2 (-2,9) miljoner kronor.

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 31 mars 2017 till 46,0 (13,8) miljoner kronor. Ökningen består av goodwill som uppstod i samband med omvänt förvärv samt ökning av likvida medel. Likvida medel uppgick 31 mars 2017 till 14,4 (1,2) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Eget kapital uppgick 31 mars 2017 till 32,2 (0,3) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 11,9 (11,8) miljoner kronor.

Investeringar

Bolaget har under perioden januari – mars investerat 0,85 (0,08) miljoner kronor, där merparten avser investering i forskning och utveckling samt utbyggnad och utrustning för bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,8 (-2,2) miljoner kronor under det första kvartalet 2017.

Koncernstruktur

Svenska Aerogels nuvarande koncernstruktur skapades genom att det publika bolaget Svenska Aerogel Holding AB förvärvade Svenska Aerogel AB genom apportemmission och därmed blev moderbolag i koncernen Svenska Aerogel.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Siffrorna anges i TSEK om inget annat nämns. Eftersom koncernen uppstod genom omvänt förvärv den 14 september 2016 är koncernens jämförelsesiffror Svenska Aerogel AB.

Moderbolaget

Moderbolaget är Svenska Aerogel Holding AB.

Risker

En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i den bolagsbeskrivning som publicerades i samband med Svenska Aerogels notering på Nasdaq First North i december 2016. Inga ombedömningar av väsentlig natur har ägt rum efter publiceringen av denna beskrivning.

Certified Adviser

FNCA SWEDEN AB

Finansiell kalender

  • 24 maj 2017, Svenska Aerogels årsredovisning för 2016 publiceras
  • 15 juni 2017, årsstämma
  • 23 augusti 2017, delårsrapport andra kvartalet och perioden januari – juni
  • 22 november 2017, delårsrapport för tredje kvartalet, samt för perioden januari – oktober

Svenska Aerogel AB:s finansiella kalender finns tillgänglig på www.aerogel.se

Svenska Aerogels årsstämma

Svenska Aerogels årsstämma hålls i Stockholm torsdagen den 15 juni 2017

Revisors granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 17 maj 2017

Anders Lundström
Vd Svenska Aerogel

För vidare information, kontakta:

Anders Lundström, Vd
070 – 656 8042
epost: anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, CFO
070 – 001 9461
epost: stefan.kaiser@aerogel.se

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 08:00 CET.