Svenska Aerogel AB har utvecklat och kommersialiserar Quartzene®, ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv tillverkningsmetod. Kommersialiseringen bedrivs inom olika applikationer, i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering, och sker i nära samarbete med industriella partners.

Svenska Aerogel har initialt fokuserat utvecklingen av Quartzene inom tre områden: Isolering, Färg & ytskikt och Filtrering av vätskor och gaser.

Aerogel lite mer på djupet

Aerogeler är material med mycket låg densitet och hög porositet. Endast 1–15% av volymen består av ett fast material medan resten består av den omgivande gasen eller av vakuum.

Aerogeler kan tillverkas genom den så kallade sol-gel-metoden. Vanligast är aerogeler som består av silikatmaterial, men även plastpolymerer, kol eller metalloxider kan användas som utgångsmaterial.

Aerogeler är bland de lättaste fasta material som finns, men har ändå vissa goda mekaniska egenskaper. De kan bära stora trycklaster men är i allmänhet samtidigt mycket sköra. De brukar vara svagt rökliknande genomskinliga. Porerna är typiskt några tiotals nanometer stora. Aerogeler är ett överlägset isolerings- och filtreringsmaterial med befintliga och potentiella tillämpningar inom ett stort antal branscher och produkter.

Utgångsmaterialet är en sol – dvs. en kolloidal blandning av fasta partiklar finfördelade i vätska – som polymeriseras till en gel, varefter lösningsmedlet avdunstas. Genom att låta avdunstningen ske ovanför vätskans kritiska tryck och temperatur undviks en specifik gränsyta mellan vätska och gas och därmed de kapillärkrafter som vid en normal sol-gel-process orsakar krympning. Denna process upptäcktes redan 1931 av den amerikanske vetenskaps-mannen Steven Kistler. Råvaran, kisel, är ett av de vanligast förekommande ämnena i jordskorpan.