Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutar om en ny riktad nyemission till garanterna av företrädesemissionen

Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 14 februari 2020 att styrelsen för Bolaget beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 januari 2020, om en riktad nyemission av aktier till garanterna av Bolagets avslutade företrädesemission av aktier. Med anledning av hinder vid registreringen av beslutet den 14 februari 2020 har vissa garanter valt att istället få sin ersättning i kontanter. [De garanter som får sin ersättning i kontanter har istället för avsikt att investera ersättningen i Bolagets aktier på marknaden.]

Svenska Aerogel Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2019

Den första produktionsmodulen i Master Pilot Plant (MPP 2029) är färdig och levererar första ordern. Svenska Aerogel tar emot återkommande kundorder och slutprodukter har introducerats på marknaden. Bolaget är på väg att bli en marknadsdriven tillverkande industri. Uppbyggnaden av en professionell organisation fortsätter och bolaget har under året formats för att prioritera och accelerera applikationsutvecklingen hos kunder.

Svenska Aerogel Holding AB (publ) genomför riktad nyemission till garanterna av företrädesemissionen

Styrelsen för Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 januari 2020, om en riktad nyemission av 596 382 aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Nyemissionen riktar sig till garanter av Bolagets avslutade företrädesemission av aktier. Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att vissa emissionsgaranter har, i enlighet med garantiavtalen, valt att ersättas i aktier för sina garantiåtaganden.

Svenska Aerogel Holding AB(publ) företrädesemissionen övertecknad

Den 11 februari 2020 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s (publ) (”Bolagets”) nyemission med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 51 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 101 %. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits in anspråk. Företrädesemissionen tecknades till cirka 74 % procent med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 6,6 MSEK, inklusive kostnader för emissionsgarantin. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att fortsätta utveckla Bolaget till ett marknadsdrivet tillverkningsbolag.

Förbättrad likviditet och teckningsgrad i pågående emission Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Styrelseledamot Christer Sjöström, grundare och en av de större aktieägarna i Svenska Aerogel Holding AB har beslutat att låna ut det antal aktier han inte har möjlighet att teckna sig för i den pågående nyemissionen. Låntagare är Lago Kapital Oy där syftet är att förvärva motsvarande antal rätter och teckna sig för dessa. Detta ger en förbättrad likviditet i både aktien och teckningsrätterna samtidigt som det bidrar till en bättre teckningsgrad i emissionen. Lago Kapital är en av de finansiella aktörer som förbundit sig att garantera pågående företrädesemission.

Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör prospekt

Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB ("Svenska Aerogel" eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission som offentliggjordes den 16 december 2019 upprättat ett prospekt som idag den 21 januari 2020 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Stämmokommuniké – Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutar om nyemission

Vid dagens extra bolagsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning, genomföra en företrädesemission av aktier, genomföra en nyemission av aktier utan företrädesrätt avseende en så kallad övertilldelningsoption samt bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt. Vid fulltecknande av företrädesemissionen och fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs bolaget cirka 57,8 mkr före emissionskostnader.

Prenumerera