Förbättrad likviditet och teckningsgrad i pågående emission Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Styrelseledamot Christer Sjöström, grundare och en av de större aktieägarna i Svenska Aerogel Holding AB har beslutat att låna ut det antal aktier han inte har möjlighet att teckna sig för i den pågående nyemissionen. Låntagare är Lago Kapital Oy där syftet är att förvärva motsvarande antal rätter och teckna sig för dessa. Detta ger en förbättrad likviditet i både aktien och teckningsrätterna samtidigt som det bidrar till en bättre teckningsgrad i emissionen. Lago Kapital är en av de finansiella aktörer som förbundit sig att garantera pågående företrädesemission.

Prenumerera