Kvartalsrapport juli-sept 2019 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

”Framgångsrika insatser inom försäljning, marknad och utveckling är på en högre nivå än någonsin och bäddar för nya affärer. Nu förändras spelplanen för oss och vi förhandlar med aktörer där volymkraven ligger på en helt annan nivå.  Det är industrier som under en tid haft möjlighet att testa Quartzene i laboratoriemiljö och nått framgångar. För att komma vidare mot kommersialisering behöver vi anpassa recept, kvalitet och volymer efter deras mer omfattande processer”, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel

Delårsrapport jan-mars 2019 Svenska Aerogel Holding AB

- Vi tar emot uppföljningsorder från kunder för första gången vilket betyder att marknadsintroduktion har kommit igång med färdiga produkter på marknaden. , Tor Einar Norbakk, vd. Väsentliga händelser jan-mars 2019 · Uppföljningsorder på Quartzene för termiskt isolerande puts · Besparingsprogram införs Nyemission om ca MSEK 25 genomförs · Uppföljningsorder på Quartzene för miljötrygg båtbottenfärg Väsentliga händelser efter periodens utgång · Nyemission avslutas som övertecknad · Rekrytering av ny CFO påbörjas

Komplettering: Svenska Aerogel Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

2018 blev en tydlig milstolpe för Svenska Aerogel. Bolaget lämnar startupfasen och förstärker organisationen för att anpassas till att bli ett producerande industriföretag. Från våra kunder och partners rapporteras framsteg och de första produkterna når marknaden.  Kompletteringen avser resultat per aktie och kontaktuppgifter till Certified Adviser

Svenska Aerogel Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

2018 blev en tydlig milstolpe för Svenska Aerogel. Bolaget lämnar startupfasen och förstärker organisationen för att anpassas till att bli ett producerande industriföretag. Från våra kunder och partners rapporteras framsteg och de första produkterna når marknaden.

Svenska Aerogel genomför nyemission om cirka 25 Mkr

–      Ökad satsning på försäljnings- och marknadsaktiviteter i och med färdigställandet av MPP (Master Pilot Plant) –      Fortsatt utbyggnad av nya moduler i MPP i takt med efterfrågan från marknaden Svenska Aerogel har lämnat utvecklingsfasen och är på väg att bli ett industriellt bolag med en internationellt uppmärksammad produkt – Quartzene. Uppbyggnaden av Master Pilot Plant går in i ett slutskede och kapaciteten ökar betydligt för att möta den förväntade efterfrågan från marknaden.

Komplettering:  Svenska Aerogel planerar 3-skift och betydligt högre kapacitet  – ny produktionslina till sommaren

Kompletteringen avser hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning Svenska Aerogel ökar kapaciteten betydligt i den nya produktionslinan som kommer att tas i bruk halvårsskiftet 2019. MPP 2019 är den första av 4 planerade tillverkningsmoduler som skalar upp kapaciteten. Fullt utbyggd kommer den unika anläggningen i Gävle att kunna producera 1000 ton/år.

Delårsrapport april-juni 2018 Svenska Aerogel Holding AB

Väsentliga händelser andra kvartalet. Mässa i USA. Svenska Aerogel deltog på American Coatings Show i april och startade därmed även samarbetet med återförsäljaren Van Horn, Metz & Co med en utbildningsinsats för deras säljkår

Delårsrapport jan-mars 2018 Svenska Aerogel Holding AB

Väsentliga händelser jan-mars 2018 · Order från italienska Barozzi – Quartzene nyckelingrediens i termiskt isolerande puts · Order via distributör i Taiwan på 500kg Quartzene · Mässa i Paris  Väsentliga händelser efter periodens utgång · Ledningsgruppen förstärks med ny tjänst – produktchef · Mässa i USA och nytt samarbete med återförsäljare

Svenska Aerogel Bokslutskommuniké 2017 – Välkapitaliserade inför ett spännande år

Svenska Aerogel, listat på Nasdaq First North, redovisar för helåret 2017 en mindre ökning i totala intäkter och ett minusresultat. Totala intäkter uppgick till 7,9 miljoner jämfört med 7,6 miljoner 2016. Resultatet var -16,9 miljoner kronor jämfört med -13,0 miljoner 2016. En väl genomförd emission på 50 miljoner kronor och lånelöften om 20 miljoner kronor har medfört att bolaget är välkapitaliserat inför 2018.

Svenska Aerogel får order från italienska Barozzi – Quartzene nyckelingrediens i termiskt isolerande puts

Svenska Aerogel -  listat på Nasdaq First North - har fått en första mindre order från den italienska tillverkaren Barozzi Vernici, som efter en testfas inkluderar Quartzene i sin senaste produkt för termiskt isolerande puts för byggnader.  Barozzi inleder i veckan en större lansering av sin isolerande puts innehållande Quartzene vid den stora italienska mässan Klimahouse 2018. 

Svenska Aerogel får order på specialfärg – Färgtillverkaren nC Surface inleder lansering mot kund

Nasdaq First North-listade Svenska Aerogel har fått en första mindre order från den globala färgtillverkaren nC Surface Technology. Bolaget har beslutat att Svenska Aerogels lösning Quartzene ska tillsättas i bolagets samtliga färgsystem och lanserar nu färgen till sina kunder. nC Technologys uppskattar en förbrukning av Quartzene till ett värde av ca 150 Mkr/år vid en lyckad lansering.

Svenska Aerogel Holding AB (publ) genomför riktad nyemission till garanterna av företrädesemissionen

Bolagets styrelse har beslutat om en riktad nyemission med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt om 3 060 000 SEK. Nyemission riktar sig till garanter av bolagets avslutade företrädesemission av aktier. Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att vissa emissionsgaranter har, i enlighet med garantiavtalen, valt att ersättas i aktier för sina garantiåtaganden. 

Svenska Aerogel i strategiska forskningssamarbeten

Svenska Aerogel AB – listat på Nasdaq First North – har ingått två strategiska samarbetsavtal inom affärsområdet filtrering. Det ena är med forskargrupper vid tre av Storbritanniens ledande universitet, finansierat av Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC). Det andra är med svenska forskningsprogrammet Mistra TerraClean som består av ett flertal svenska universitet och forskningsinstitut. I båda samarbetena deltar Svenska Aerogel med kompetens och sin egenutvecklade version av supermaterialet aerogel, Quartzene, i syfte att ta fram förbättrade lösningar för filtrering.  

Svenska Aerogel presenterar utdrag från affärsplan

Då Svenska Aerogel AB – listat på Nasdaq First North – nu framgångsrikt avslutat nyemissonen är intresset stort att få veta mer om företagets verksamhet. Bolagets patenterade version av aerogel – Quartzene – har under den inledande lanseringsfasen tagits emot mycket väl av marknaden och Svenska Aerogel utvecklas snabbt. För att ge en korrekt och en sammansatt information väljer Svenska Aerogel att publicera ett utdrag ut bolagets affärsplan.

Aktieemissionen avslutad  -framgångsrikt resultat

Den 15 november 2017 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s (publ) (”Bolagets”) nyemission med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 57 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 114%. Företrädesemissionen tecknades till 86,6% procent med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Emissionsgarantierna har inte tagits i anspråk. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 7,1 MSEK.

Aktieemissionen avslutad  -preliminärt resultat visar överteckning

Den 15 november 2017 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s företrädesemission. Emissionen uppgår till 50 MSEK och intresset har varit stort. Det preliminära resultatet visar att emissionen är övertecknad. Slutligt utfall kommer att offentliggöras den 21 november 2017.

Svenska Aerogel till indiska marknaden – Tecknar samarbetsavtal med indiens största färgtillverkare

Svenska Aerogel – listat på Nasdaq First North – har tecknat avtal med Chemtech Speciality India pvt Ltd - en av indiens ledande värdeskapande återförsäljare av färg- och ytskiktsprodukter. Överenskommelsen innebär att Chemtech ska utveckla nya färg- och ytskiktsprodukter baserade på Svenska Aerogels material Quartzene® tillsammans med indiens största färg och ytskiktstillverkare.   

Svenska Aerogel utvecklar färg som skyddar mot brand

Svenska Aerogel AB – listat på First North – utökar användningsområdet av bolagets egenutvecklade aerogelvariant – Quartzene®- för färg&ytskikts-produkter och utvecklar en färglösning som skyddar mot brand. Färgen riktar sig bland annat mot byggnadssektorn. Utvecklingsarbetet inleds under hösten, delfinansieras av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova och engagerar utöver Svenska Aerogel två RISE-institut (Research Institutes of Sweden) samt Linnéuniversitetet.

Aerogel tecknar samarbetsavtal med kinesiska Chempons – Lanserar Aerogel-lösning i Kina fjärde kvartalet

Nasdaq First North-listade Svenska Aerogel har tecknat ett samarbetsavtal – ett så kallat Letter of intent – med Chempons, en av Kinas tillverkare specialiserade på ytskikt som är termiskt (värme/kyla) isolerande. Redan i november i år har Chempons för avsikt att lansera en värmeisolerande specialfärg – baserad på Svenska Aerogels egenutvecklade aerogel, Quartzene®, på den kinesiska internationella mässan China Coat.

Delårsrapport april-juni 2017 Svenska Aerogel Holding AB

Väsentliga händelser april-juni - 80 nya kunder efter European Coatings Show. 3 nya patentansökningar registrerade. Genombrottsorder; den första kommersiella ordern. Deltagande på mässor/ konferenser i Kina, USA, Europa. Första årsstämman som noterat bolag. Återförsäljare etablerad i Sydkorea.

Aerogel lanserar Quartzene® i Sydkorea – Återförsäljare inleder försäljning omgående

Svenska Aerogel – listat på Nasdaq First North – har ingått avtal med sin första återförsäljare på den sydkoreanska marknaden. JTC Jinwoo Trading Co Ltd, som är inriktat på specialkemikalier, kommer att inleda försäljningen under andra kvartalet i år. Företaget har ett omfattande nätverk av kunder inom Aerogels affärsområde Färg&Ytskiktsprodukter. 

Nytt filtermaterial för renare luft i kylskåp

Svenska Aerogel har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklat ett filter för kylskåp som dramatiskt ökar livslängden för frukt och grönsaker. Förekomsten av etylen i kylskåpsluft gör att mognadsprocessen påskyndas. Genom att filtrera bort etylen kan livslängden för frukt och grönsaker förlängas. 

Bokslutskommuniké 2016: Ökade intäkter från försäljning av testmaterial

–Svenska Aerogel redovisar för helåret 2016 en minskning i totala intäkter och ett minusresultat. Totala intäkter uppgick till 7,6 miljoner kronor jämfört med 9,7 miljoner 2015. Resultatet var -13,0 miljoner kronor, jämfört med -4,9 miljoner 2015 . ”Minskningen i totala intäkter beror främst på att intäkterna från de EU-projekt som vi finns med i sedan tidigare har minskat”, säger Aerogels VD Anders Lundström i en kommentar.

Svenska Aerogel tar Quartzene® till den Afrikanska marknaden

Ett distributionsavtal har tecknats mellan Svenska Aerogel och Dry Tech Aerogel Ltd, Sydafrika. I ett första skede kommer Dry Tech Aerogel att kunna erbjuda sina kunder Quartzene® i olika färg- och ytskikt- applikationer med ambitionen att expandera även till andra områden. Dry Tech Aerogel kommer även att fortsätta utvecklingen av egna produkter baserade på Quartzene®, ett arbete som har pågått sedan våren 2016 med gott resultat. Svenska Aerogel har tidigare tecknat liknande avtal för Norden, Baltikum och de södra/centrala delarna av Europa.

Svenska Aerogel tecknar avtal med fransk distributör

Svenska Aerogel har valt NOVCOAT som distributör för det egna materialet Quartzene®. Avtalet omfattar marknadsföring, försäljning och distribution av Quartzene® i Central- och Sydeuropa....

Positivt förhandsbesked – Europapatent beviljat

Svenska Aerogel har emottagit ett förhandsbesked om beviljande av patent avseende en metod för gasfiltrering. Patentet kommer att offentliggöras i en bulletin från European Patent Office omkring den 25 januari 2017.

Premiär på börsen för Svenska Aerogel

Tisdagen den 20 december 2016 var första handelsdag för Svenska Aerogel Holding AB på Nasdaq First North. Aktien kommer att handlas under kortnamnet AERO.

Prenumerera