Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutar om en ny riktad nyemission till garanterna av företrädesemissionen

Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 14 februari 2020 att styrelsen för Bolaget beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 januari 2020, om en riktad nyemission av aktier till garanterna av Bolagets avslutade företrädesemission av aktier. Med anledning av hinder vid registreringen av beslutet den 14 februari 2020 har vissa garanter valt att istället få sin ersättning i kontanter. [De garanter som får sin ersättning i kontanter har istället för avsikt att investera ersättningen i Bolagets aktier på marknaden.]

Svenska Aerogel Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2019

Den första produktionsmodulen i Master Pilot Plant (MPP 2029) är färdig och levererar första ordern. Svenska Aerogel tar emot återkommande kundorder och slutprodukter har introducerats på marknaden. Bolaget är på väg att bli en marknadsdriven tillverkande industri. Uppbyggnaden av en professionell organisation fortsätter och bolaget har under året formats för att prioritera och accelerera applikationsutvecklingen hos kunder.

Svenska Aerogel Holding AB (publ) genomför riktad nyemission till garanterna av företrädesemissionen

Styrelsen för Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 januari 2020, om en riktad nyemission av 596 382 aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Nyemissionen riktar sig till garanter av Bolagets avslutade företrädesemission av aktier. Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att vissa emissionsgaranter har, i enlighet med garantiavtalen, valt att ersättas i aktier för sina garantiåtaganden.

Svenska Aerogel Holding AB(publ) företrädesemissionen övertecknad

Den 11 februari 2020 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s (publ) (”Bolagets”) nyemission med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 51 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 101 %. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits in anspråk. Företrädesemissionen tecknades till cirka 74 % procent med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 6,6 MSEK, inklusive kostnader för emissionsgarantin. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att fortsätta utveckla Bolaget till ett marknadsdrivet tillverkningsbolag.

Förbättrad likviditet och teckningsgrad i pågående emission Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Styrelseledamot Christer Sjöström, grundare och en av de större aktieägarna i Svenska Aerogel Holding AB har beslutat att låna ut det antal aktier han inte har möjlighet att teckna sig för i den pågående nyemissionen. Låntagare är Lago Kapital Oy där syftet är att förvärva motsvarande antal rätter och teckna sig för dessa. Detta ger en förbättrad likviditet i både aktien och teckningsrätterna samtidigt som det bidrar till en bättre teckningsgrad i emissionen. Lago Kapital är en av de finansiella aktörer som förbundit sig att garantera pågående företrädesemission.

Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör prospekt

Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB ("Svenska Aerogel" eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission som offentliggjordes den 16 december 2019 upprättat ett prospekt som idag den 21 januari 2020 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.aerogel.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Stämmokommuniké – Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutar om nyemission

Vid dagens extra bolagsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning, genomföra en företrädesemission av aktier, genomföra en nyemission av aktier utan företrädesrätt avseende en så kallad övertilldelningsoption samt bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt. Vid fulltecknande av företrädesemissionen och fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs bolaget cirka 57,8 mkr före emissionskostnader.

Christer Sjöström avslutar sin tjänst som chef för F&U i Svenska Aerogel

Efter 20 år i bolaget och som en av grundarna till Svenska Aerogel väljer nu Professor Dr Christer Sjöström att vid årsskiftet lämna sin tjänst som chef för forskning och utveckling (F&U) och därmed ledningsgruppen i Svenska Aerogel Holding AB. Christer kvarstår som ledamot i bolagets styrelse.

Kvartalsrapport juli-sept 2019 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

”Framgångsrika insatser inom försäljning, marknad och utveckling är på en högre nivå än någonsin och bäddar för nya affärer. Nu förändras spelplanen för oss och vi förhandlar med aktörer där volymkraven ligger på en helt annan nivå.  Det är industrier som under en tid haft möjlighet att testa Quartzene i laboratoriemiljö och nått framgångar. För att komma vidare mot kommersialisering behöver vi anpassa recept, kvalitet och volymer efter deras mer omfattande processer”, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel

Framgångsrikt förbättringsarbete -Svenska Aerogel Holding AB (publ) ökar effektiviteten och sparar resursanvändandet

I samband med uppbyggnaden av den nya produktionslinan MPP 2019 har ett antal förbättringsprojekt genomförts för att öka effektiviteten, kvaliteten och spara på resursanvändandet. Projekten har varit framgångsrika.  Vattenförbrukningen i Svenska Aerogels anläggning i Gävle har minskats med 75%, och delar av råvaruförbrukningen har minskats med 30%. Det betyder ökad produktivitet och ett reducerat miljöavtryck.

Svenska Aerogel Holding AB (publ) startar ny produktionslina 31 oktober

Svenska Aerogel Holding AB (Publ) beräknar att den första storskaliga produktionslinan i Gävle – Master Pilot Plant 2019 kommer att vara startklar för tester i slutet av oktober. Nästa steg blir att utvärdera teknik och kvalitet, verifiera mot recept samt säkra att alla miljökrav uppfylls. Hela anläggningen kommer att testas i ett SAT (Site Acceptance Test) innan anläggningen driftsätts i skarpt läge mot kund.

Svenska Aerogel Holding AB (publ) ökar exporten till Sydkorea

Återkommande order senaste sex månaderna. Svenska Aerogels återförsäljare i Sydkorea gör framsteg med marknadsföringen av Quartzene och beställer nu regelbundet. Idag kom den sjunde ordern på sex månader och volymerna har börjat öka något.

Svenska Aerogel Holding AB bygger teknik för större volymer- Sista pusselbiten levererad

Den sista pusselbiten levererades under måndagen till Svenska Aerogels fabrik i Gävle. Det är en rotationsugn som gör det möjligt att producera hydrofobt Quartzene i stora volymer. Nu återstår montage och att knyta ihop ugnen med det nya styrsystemet. ”Nu har vi alla delar för att kunna bygga en fullständig produktionsanläggning” säger Nestor Wallberg, produktionschef på Svenska Aerogel. Se filmen från fabriken i Gävle här: https://vimeo.com/user68010581/review/356167937/c446817d05 För ytterligare information kontakta: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel.  Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt och filtrering. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99. Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 k 14:45

Svenska Aerogel möter utmaningen om minskat matsvinn –        Quartzene förlänger livslängden för frukt och grönt

Jordens matsvinn ska minskas med 50% 2030 enligt FN:s globala mål och kraven på producenterna att hitta lösningar ökar. Quartzene i filtreringslösningar är en innovation som direkt möter de ökade kraven som ställs på livsmedels- och förpackningsindustrin för att öka livslängden för frukt och grönt och därigenom minska svinnet. Svenska Aerogel med partners ska nu testa detta i verklig miljö i äppelodlingar i Österlen.

Delårsrapport jan-mars 2019 Svenska Aerogel Holding AB

- Vi tar emot uppföljningsorder från kunder för första gången vilket betyder att marknadsintroduktion har kommit igång med färdiga produkter på marknaden. , Tor Einar Norbakk, vd. Väsentliga händelser jan-mars 2019 · Uppföljningsorder på Quartzene för termiskt isolerande puts · Besparingsprogram införs Nyemission om ca MSEK 25 genomförs · Uppföljningsorder på Quartzene för miljötrygg båtbottenfärg Väsentliga händelser efter periodens utgång · Nyemission avslutas som övertecknad · Rekrytering av ny CFO påbörjas

Svenska Aerogel Holding AB söker ny CFO – Bolaget utvecklas till att bli en internationell industri

Nuvarande CFO Stefan Kaiser har lett bolagets utveckling genom introduktionen samt finansiering på Nasdaq First North och väljer nu att fortsätta i egen verksamhet. Svenska Aerogel är på god väg att bli ett industriellt bolag och uppbyggnaden av Master Pilot Plant går in i ett slutskede. Tillträdande CFO får ansvaret att tillsammans med ledningsgruppen säkerställa en global affärsuppföljning och styrning.

Svenska Aerogel Holding AB:s företrädesemission övertecknad

Den 3 april 2019 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s (publ) (”Bolagets”) nyemission med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 26 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 105 %. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk. Företrädesemissionen tecknades till cirka 71 % procent med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 3,7 MSEK, inklusive kostnader för emissionsgarantin.

Svenska Aerogel på internationell mässa – Quartzene är ett uppmärksammat material

Svenska Aerogel presenterade sig för andra gången på European Coatings Show (ECS) - Världens största internationella mässa för industrier inom färg och ytskikt.  Ca 30 000 besökare från 124 länder besökte mässan i Nürnberg och för Svenska Aerogel var det hektiska och värdefulla dagar i montern. Nya intressanta kontakter knöts och befintliga kundrelationer fördjupades. Svenska Aerogels samtliga återförsäljare deltog i möten för att rapportera om affärsläget på deras resp marknader.  En ny order tecknades på mässan av värdeskapande återförsäljare Jinwoo Trading Co Ltd (JTC) i Sydkorea för en kund inom termisk isolering.

Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör informationsmemorandum inför företrädesemission

Den 4 mars 2019 offentliggjorde Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Bolaget” eller "Svenska Aerogel") att Bolagets styrelse hade beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2018, att genomföra en nyemission om cirka 25 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) med teckningstid från och med den 19 mars 2019 till och med den 3 april 2019. 

Komplettering: Svenska Aerogel Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

2018 blev en tydlig milstolpe för Svenska Aerogel. Bolaget lämnar startupfasen och förstärker organisationen för att anpassas till att bli ett producerande industriföretag. Från våra kunder och partners rapporteras framsteg och de första produkterna når marknaden.  Kompletteringen avser resultat per aktie och kontaktuppgifter till Certified Adviser

Svenska Aerogel Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

2018 blev en tydlig milstolpe för Svenska Aerogel. Bolaget lämnar startupfasen och förstärker organisationen för att anpassas till att bli ett producerande industriföretag. Från våra kunder och partners rapporteras framsteg och de första produkterna når marknaden.

Svenska Aerogel genomför nyemission om cirka 25 Mkr

–      Ökad satsning på försäljnings- och marknadsaktiviteter i och med färdigställandet av MPP (Master Pilot Plant) –      Fortsatt utbyggnad av nya moduler i MPP i takt med efterfrågan från marknaden Svenska Aerogel har lämnat utvecklingsfasen och är på väg att bli ett industriellt bolag med en internationellt uppmärksammad produkt – Quartzene. Uppbyggnaden av Master Pilot Plant går in i ett slutskede och kapaciteten ökar betydligt för att möta den förväntade efterfrågan från marknaden.

Komplettering:  Svenska Aerogel planerar 3-skift och betydligt högre kapacitet  – ny produktionslina till sommaren

Kompletteringen avser hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning Svenska Aerogel ökar kapaciteten betydligt i den nya produktionslinan som kommer att tas i bruk halvårsskiftet 2019. MPP 2019 är den första av 4 planerade tillverkningsmoduler som skalar upp kapaciteten. Fullt utbyggd kommer den unika anläggningen i Gävle att kunna producera 1000 ton/år.

Svenska Aerogel får ytterligare 3 patent godkända

Nasdaq First North-listade Svenska Aerogel förstärker sin patentportfölj med ytterligare 3 patent för användningen av Quartzene®.  Patenten gäller initialt Sverige och kommer att utökas till Europa/globalt vilket stärker Svenska Aerogels framtagande av kommersiella produkter kring bolagets version av aerogel - Quartzene.

Svenska Aerogel söker styrelseordförande –     Uppdrag att skapa global organisation med representation i alla världsdelar

I takt med ett tilltagande intresse för Quartzene förstärker Svenska Aerogel verksamheten ytterligare. Rekrytering av ny ordförande pågår med uppdrag att arbeta för att få på plats en global organisation med representation i alla världsdelar. I dag har Svenska Aerogel en viss representation i Europa och Asien och bearbetning pågår på den amerikanska marknaden. 

Svenska Aerogel lanserar ytterligare en version av Quartzene – Möter efterfrågan från tillverkare av värmeisolerande färg

Nasdaq First North-listade Svenska Aerogel  lanserar nu ytterligare en version av sitt patenterade aerogel material – Quartzene, som tack vare sin extremt porösa struktur kan förbättra termisk isolering i ett antal applikationer. Den nya versionen är extremt hydrofob – vattenavstötande – en förutsättning för att långsiktigt fungera i vattenburna färger. Svenska Aerogel har kontakter med 200 färgtillverkare som nu ges chansen att testa den nya kvalitén i sina projekt att ta fram värmeisolerande färger.

Delårsrapport april-juni 2018 Svenska Aerogel Holding AB

Väsentliga händelser andra kvartalet. Mässa i USA. Svenska Aerogel deltog på American Coatings Show i april och startade därmed även samarbetet med återförsäljaren Van Horn, Metz & Co med en utbildningsinsats för deras säljkår

Svenska Aerogel Holding AB stärker organisationen för snabb expansion

Svenska Aerogel AB – listat på Nasdaq First North – har på kort tid stärkt både styrelse och ledning för att skapa bästa förutsättningar för en fortsatt snabb expansion. Den senaste rekryteringen är Nestor Wallberg, som ingår i bolagets ledningsgrupp och ansvarar för att bygga upp en storskalig produktion av bolagets patenterade version av aerogel – Quartzene®.

Delårsrapport jan-mars 2018 Svenska Aerogel Holding AB

Väsentliga händelser jan-mars 2018 · Order från italienska Barozzi – Quartzene nyckelingrediens i termiskt isolerande puts · Order via distributör i Taiwan på 500kg Quartzene · Mässa i Paris  Väsentliga händelser efter periodens utgång · Ledningsgruppen förstärks med ny tjänst – produktchef · Mässa i USA och nytt samarbete med återförsäljare

Svenska Aerogel får taiwanesisk provorder

Nasdaq First North-listade Svenska Aerogel har fått en provorder på bolagets kraftigt förbättrade version av aerogel – Quartzene – från en taiwanesisk kund. Ordern kommer via bolagets distributör Rayoung Chemtech Inc. Ordern är på 500 kilo Quartzene och ska användas till en lösning för värmeisolering, som sedan ska lanseras på marknaden.

Svenska Aerogel Bokslutskommuniké 2017 – Välkapitaliserade inför ett spännande år

Svenska Aerogel, listat på Nasdaq First North, redovisar för helåret 2017 en mindre ökning i totala intäkter och ett minusresultat. Totala intäkter uppgick till 7,9 miljoner jämfört med 7,6 miljoner 2016. Resultatet var -16,9 miljoner kronor jämfört med -13,0 miljoner 2016. En väl genomförd emission på 50 miljoner kronor och lånelöften om 20 miljoner kronor har medfört att bolaget är välkapitaliserat inför 2018.

Svenska Aerogel får order från italienska Barozzi – Quartzene nyckelingrediens i termiskt isolerande puts

Svenska Aerogel -  listat på Nasdaq First North - har fått en första mindre order från den italienska tillverkaren Barozzi Vernici, som efter en testfas inkluderar Quartzene i sin senaste produkt för termiskt isolerande puts för byggnader.  Barozzi inleder i veckan en större lansering av sin isolerande puts innehållande Quartzene vid den stora italienska mässan Klimahouse 2018. 

Svenska Aerogel får order på specialfärg – Färgtillverkaren nC Surface inleder lansering mot kund

Nasdaq First North-listade Svenska Aerogel har fått en första mindre order från den globala färgtillverkaren nC Surface Technology. Bolaget har beslutat att Svenska Aerogels lösning Quartzene ska tillsättas i bolagets samtliga färgsystem och lanserar nu färgen till sina kunder. nC Technologys uppskattar en förbrukning av Quartzene till ett värde av ca 150 Mkr/år vid en lyckad lansering.

Svenska Aerogel Holding AB (publ) genomför riktad nyemission till garanterna av företrädesemissionen

Bolagets styrelse har beslutat om en riktad nyemission med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt om 3 060 000 SEK. Nyemission riktar sig till garanter av bolagets avslutade företrädesemission av aktier. Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att vissa emissionsgaranter har, i enlighet med garantiavtalen, valt att ersättas i aktier för sina garantiåtaganden. 

Svenska Aerogel i strategiska forskningssamarbeten

Svenska Aerogel AB – listat på Nasdaq First North – har ingått två strategiska samarbetsavtal inom affärsområdet filtrering. Det ena är med forskargrupper vid tre av Storbritanniens ledande universitet, finansierat av Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC). Det andra är med svenska forskningsprogrammet Mistra TerraClean som består av ett flertal svenska universitet och forskningsinstitut. I båda samarbetena deltar Svenska Aerogel med kompetens och sin egenutvecklade version av supermaterialet aerogel, Quartzene, i syfte att ta fram förbättrade lösningar för filtrering.  

Svenska Aerogel presenterar utdrag från affärsplan

Då Svenska Aerogel AB – listat på Nasdaq First North – nu framgångsrikt avslutat nyemissonen är intresset stort att få veta mer om företagets verksamhet. Bolagets patenterade version av aerogel – Quartzene – har under den inledande lanseringsfasen tagits emot mycket väl av marknaden och Svenska Aerogel utvecklas snabbt. För att ge en korrekt och en sammansatt information väljer Svenska Aerogel att publicera ett utdrag ut bolagets affärsplan.

Aktieemissionen avslutad  -framgångsrikt resultat

Den 15 november 2017 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s (publ) (”Bolagets”) nyemission med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 57 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 114%. Företrädesemissionen tecknades till 86,6% procent med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Emissionsgarantierna har inte tagits i anspråk. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 7,1 MSEK.

Aktieemissionen avslutad  -preliminärt resultat visar överteckning

Den 15 november 2017 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s företrädesemission. Emissionen uppgår till 50 MSEK och intresset har varit stort. Det preliminära resultatet visar att emissionen är övertecknad. Slutligt utfall kommer att offentliggöras den 21 november 2017.

Ledande biltillverkare utvärderar Quartzene

En ledande tillverkare av bilar i premiumsegmentet fortsätter sin utvärdering efter positiva resultat av Nasdaq First North-listade Svenska Aerogels lösning Quartzene. Biltillverkaren utvärderar Quartzene både för bilar som drivs av förbränningsmotorer och med el.

Svenska Aerogel till indiska marknaden – Tecknar samarbetsavtal med indiens största färgtillverkare

Svenska Aerogel – listat på Nasdaq First North – har tecknat avtal med Chemtech Speciality India pvt Ltd - en av indiens ledande värdeskapande återförsäljare av färg- och ytskiktsprodukter. Överenskommelsen innebär att Chemtech ska utveckla nya färg- och ytskiktsprodukter baserade på Svenska Aerogels material Quartzene® tillsammans med indiens största färg och ytskiktstillverkare.   

Svenska Aerogel utvecklar färg som skyddar mot brand

Svenska Aerogel AB – listat på First North – utökar användningsområdet av bolagets egenutvecklade aerogelvariant – Quartzene®- för färg&ytskikts-produkter och utvecklar en färglösning som skyddar mot brand. Färgen riktar sig bland annat mot byggnadssektorn. Utvecklingsarbetet inleds under hösten, delfinansieras av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova och engagerar utöver Svenska Aerogel två RISE-institut (Research Institutes of Sweden) samt Linnéuniversitetet.

Aerogel tecknar samarbetsavtal med kinesiska Chempons – Lanserar Aerogel-lösning i Kina fjärde kvartalet

Nasdaq First North-listade Svenska Aerogel har tecknat ett samarbetsavtal – ett så kallat Letter of intent – med Chempons, en av Kinas tillverkare specialiserade på ytskikt som är termiskt (värme/kyla) isolerande. Redan i november i år har Chempons för avsikt att lansera en värmeisolerande specialfärg – baserad på Svenska Aerogels egenutvecklade aerogel, Quartzene®, på den kinesiska internationella mässan China Coat.

Delårsrapport april-juni 2017 Svenska Aerogel Holding AB

Väsentliga händelser april-juni - 80 nya kunder efter European Coatings Show. 3 nya patentansökningar registrerade. Genombrottsorder; den första kommersiella ordern. Deltagande på mässor/ konferenser i Kina, USA, Europa. Första årsstämman som noterat bolag. Återförsäljare etablerad i Sydkorea.

Aerogel lanserar Quartzene® i Sydkorea – Återförsäljare inleder försäljning omgående

Svenska Aerogel – listat på Nasdaq First North – har ingått avtal med sin första återförsäljare på den sydkoreanska marknaden. JTC Jinwoo Trading Co Ltd, som är inriktat på specialkemikalier, kommer att inleda försäljningen under andra kvartalet i år. Företaget har ett omfattande nätverk av kunder inom Aerogels affärsområde Färg&Ytskiktsprodukter. 

Nytt filtermaterial för renare luft i kylskåp

Svenska Aerogel har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklat ett filter för kylskåp som dramatiskt ökar livslängden för frukt och grönsaker. Förekomsten av etylen i kylskåpsluft gör att mognadsprocessen påskyndas. Genom att filtrera bort etylen kan livslängden för frukt och grönsaker förlängas. 

Bokslutskommuniké 2016: Ökade intäkter från försäljning av testmaterial

–Svenska Aerogel redovisar för helåret 2016 en minskning i totala intäkter och ett minusresultat. Totala intäkter uppgick till 7,6 miljoner kronor jämfört med 9,7 miljoner 2015. Resultatet var -13,0 miljoner kronor, jämfört med -4,9 miljoner 2015 . ”Minskningen i totala intäkter beror främst på att intäkterna från de EU-projekt som vi finns med i sedan tidigare har minskat”, säger Aerogels VD Anders Lundström i en kommentar.

Svenska Aerogel tar Quartzene® till den Afrikanska marknaden

Ett distributionsavtal har tecknats mellan Svenska Aerogel och Dry Tech Aerogel Ltd, Sydafrika. I ett första skede kommer Dry Tech Aerogel att kunna erbjuda sina kunder Quartzene® i olika färg- och ytskikt- applikationer med ambitionen att expandera även till andra områden. Dry Tech Aerogel kommer även att fortsätta utvecklingen av egna produkter baserade på Quartzene®, ett arbete som har pågått sedan våren 2016 med gott resultat. Svenska Aerogel har tidigare tecknat liknande avtal för Norden, Baltikum och de södra/centrala delarna av Europa.

Svenska Aerogel tecknar avtal med fransk distributör

Svenska Aerogel har valt NOVCOAT som distributör för det egna materialet Quartzene®. Avtalet omfattar marknadsföring, försäljning och distribution av Quartzene® i Central- och Sydeuropa....

Positivt förhandsbesked – Europapatent beviljat

Svenska Aerogel har emottagit ett förhandsbesked om beviljande av patent avseende en metod för gasfiltrering. Patentet kommer att offentliggöras i en bulletin från European Patent Office omkring den 25 januari 2017.

Premiär på börsen för Svenska Aerogel

Tisdagen den 20 december 2016 var första handelsdag för Svenska Aerogel Holding AB på Nasdaq First North. Aktien kommer att handlas under kortnamnet AERO.

Prenumerera