Enligt Bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter. En av ledamöterna ska utses till styrelseordförande. På årsstämma den 15 juni 2017 omvaldes Christer Sjöström, Anders Lundström, Peter Sandberg och Eric Appelman. Christer Sjöström omvaldes till styrelsens ordförande.

Samtliga styrelseledamöter, förutom Christer Sjöström och Anders Lundström, är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets tidigare ledning.

Innehav per den 30 oktober 2017.

Christer Sjöström
Christer Sjöström
Arbetande styrelseordförande

Född: 1944
Utbildning: B.Sc, Stockholms Universitet. Dr. Eng. Kungliga Tekniska högskolan (”KTH”), Stockholm.
Huvudsaklig sysselsättning: Christer Sjöström är sedan 1998 Professor och Professor Emeritus sedan 2011, i Byggnadsmaterialteknik vid KTH. Head, Research & Development i Svenska Aerogel.
Tidigare erfarenheter: Under perioden 1993–1999 var Christer Sjöström ansvarig för avdelningen Materialteknik vid KTH:s centrum för Byggd Miljö i Gävle. Under perioden 1976–1993 var Christer Sjöström projektansvarig och från 1982 chef för avdelningen Material och Konstruktioner vid Statens Institut för Byggnadsforskning. Under perioden 1967–1976 var Christer Sjöström verksam som forskningsingenjör på Vibro-Verken, Dynapac och Vattenfall.
Övriga aktiva uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Bolaget är Christer Sjöström styrelseledamot och verksam i Prof Ch Sjöström Consultancy AB.
Tidigare styrelseuppdrag: Christer Sjöström har tidigare varit styrelseledamot i Future Position X AB och i Gävle Technology Park Aktiebolag samt styrelseledamot och styrelsens ordförande i Endoenergy Sweden AB.

Aktie- och optionsinnehav: 1 229 163 aktier och 30 000 optioner

Anders Lundström
Anders Lundström
Styrelseledamot, verkställande direktör

Född: 1964
Utbildning: Civilingenjör; KTH Stockholm.
Huvudsaklig sysselsättning: Verkställande direktör Svenska Aerogel Holding AB.
Tidigare erfarenheter: Under perioden 2005–2010 var Anders Lundström VD på Newbeam AB. Han var 2001–2005 VD och styrelseledamot på PAf Rekrytering AB och 1998–2001 seniorkonsult på SEE Headhunting & Consulting. Dessförinnan innehade Anders Lundström affärsledande roller inom Poolia-koncernen samt på Rexroth Mecman.
Övriga aktiva uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Bolaget är Anders Lundström styrelsesuppleant i P-Gruppen Holding AB och i Care Safe AB. Därutöver är Anders Lundström styrelse-ledamot och VD i Cibet AB.
Tidigare styrelseuppdrag: Anders Lundström har tidigare varit styrelseordförande i Occasio och i Bright IT, styrelseledamot i Tulum Invest AB samt styrelseledamot respektive styrelseordförande i Towork Rekrytering AB och dess dotterbolag Towork Sverige AB.

Aktier- och optionsinnehav: 613 171 aktier och 100 000 optioner

Peter Sandberg
Peter Sandberg
Styrelseledamot

Född: 1967
Utbildning: Studier vid internationella ekonomilinjen, Umeå Universitet, Umeå.
Huvudsaklig sysselsättning: Sedan 2008 t o m 2016, VD och koncernchef för Papyrus AB
Tidigare erfarenheter: Peter Sandberg var 2005–2008 VD och koncernchef för Korsnäs AB. Under perioden 2001–2005 var Peter Sandberg verksam som Executive Vice President and General Manager vid M-real, med ansvar för ett affärsområde. Dessförinnan, 1996–2000, innehade Peter Sandberg olika ledande roller inom marknad och försäljning på Modo Paper.
Övriga aktiva uppdrag:  Styrelseledamot i Nivesa AB. Styrelseledamot och VD i Venisa AB.
Tidigare styrelseuppdrag: Peter Sandberg har tidigare bland annat varit styrelseledamot och styrelseordförande i Innventia samt innehaft ett antal olika styrelseuppdrag inom skogs-, pappers- och massaindustrin i Sverige och internationellt.

Aktie- och optionsinnehav: 125 000 aktier och 100 000 optioner

Eric Appelman
Eric Appelman
Styrelseledamot

Född: 1964
Utbildning: M.Sc. Chemical Engineering, Twente University, Holland.
Huvudsaklig sysselsättning: Konsult och styrelseledamot.
Tidigare erfarenheter: Under perioden från 2008 till juli 2016 var Eric Appelman vice VD på Perstorp AB och var där ansvarig för Innovation och från 2012 för Innovation och strategi. Under perioden 2004–2008 var Eric Appelman Teknisk Direktör för Marine & Protective Coatings på Sigma-Kalon. Eric Appelman anställdes på Unilever 1989 och innehade där olika ledarskapsroller inom forskning och utveckling. Under perioden 1992–2004 var Eric Appelman Innovationsdirektör på Uniqema (Unilever och från 1997 ICI).
Övriga aktiva uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Bolaget är Erik Appelman styrelseledamot i Deflamo AB (publ). Sedan juli 2016 är Eric Appelman även medlem av Perstorps Advisory Board.

Aktie-och optionsinnehav: 0 aktier och 50 000 optioner