Enligt Bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter. En av ledamöterna ska utses till styrelseordförande. På årsstämma den 11 juni 2018 omvaldes Christer Sjöström och Peter Sandberg. Som nya ledamöter invaldes Mårten Hellberg och Erik OlssonChrister Sjöström omvaldes till styrelsens ordförande.

Samtliga styrelseledamöter, förutom Christer Sjöström, är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets tidigare ledning.

Innehav per den 31 december 2018.

Christer Sjöström
Christer Sjöström
Arbetande styrelseordförande

Född: 1944
Utbildning: B.Sc, Stockholms Universitet. Dr. Eng. Kungliga Tekniska högskolan (”KTH”), Stockholm.
Huvudsaklig sysselsättning: Christer Sjöström är sedan 1998 Professor och Professor Emeritus sedan 2011, i Byggnadsmaterialteknik vid KTH. Head, Research & Development i Svenska Aerogel.
Tidigare erfarenheter: Under perioden 1993–1999 var Christer Sjöström ansvarig för avdelningen Materialteknik vid KTH:s centrum för Byggd Miljö i Gävle. Under perioden 1976–1993 var Christer Sjöström projektansvarig och från 1982 chef för avdelningen Material och Konstruktioner vid Statens Institut för Byggnadsforskning. Under perioden 1967–1976 var Christer Sjöström verksam som forskningsingenjör på Vibro-Verken, Dynapac och Vattenfall.
Övriga aktiva uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Bolaget är Christer Sjöström styrelseledamot och verksam i Prof Ch Sjöström Consultancy AB.
Tidigare styrelseuppdrag: Christer Sjöström har tidigare varit styrelseledamot i Future Position X AB och i Gävle Technology Park Aktiebolag samt styrelseledamot och styrelsens ordförande i Endoenergy Sweden AB.

Aktie- och optionsinnehav: 1 229 163 aktier privat och 185 700 i eget bolag.

Mårten Hellberg
Mårten Hellberg
Styrelseledamot

Född: 1980
Utbildning: Civilingenjör Molekylär bioteknik, Uppsala universitet; Fil. kand. Ekonomi Stockholms universitet
Huvudsaklig sysselsättning: VD och medgrundare till materialteknikbolaget OrganoClick AB (publ) som är listat på NASDAQ First North. Mårten har varit VD sedan starten 2006. OrganoClick tillverkar cellulosabaserade material och tekniker för att behandla cellulosamaterial för att göra dem vattenavvisande, flamskyddade, rötskyddade och starkare. OrganoClick har blivit utsett till ett av Sveriges snabbaste teknikbolag under ett flertal år och omsatte 75 miljoner kr 2017.
Tidigare erfarenheter: Flerfaldig svensk mästare i kanot och med i svenska landslaget 1997-2008 och Olympialaget 2002-2008.

Aktie- och optionsinnehav: –

Erik Olsson
Ledamot

Född: 1961
Utbildning: M.Sc Luleå Tekniska Högskola
Huvudsaklig sysselsättning: Personlig rådgivare till CEO och styrelser i ett antal större bolag avseende i huvudsak Strategi, Organisation AI, Operationell effektivitet, Innovationer, Investeringar, Inköp och logistik
Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar i Pöyry Management Consulting Oy, Stora Enso Pulp, SCA, Sveaskog, Norske Skog samt grundat och utvecklat bolag i USA samt Europa.

Aktie- och optionsinnehav: –

Peter Sandberg
Peter Sandberg
Styrelseledamot

Född: 1967
Utbildning: Studier vid internationella ekonomilinjen, Umeå Universitet, Umeå.
Huvudsaklig sysselsättning: Oberoende rådgivare främst inom affärsutveckling och företagsförvärv.
Tidigare erfarenheter: VD och koncernchef för Papyrus AB 2008-2016. Peter Sandberg var 2005–2008 VD och koncernchef för Korsnäs AB. Under perioden 2001–2005 var Peter Sandberg verksam som Executive Vice President and General Manager vid M-real, med ansvar för ett affärsområde. Dessförinnan, 1996–2000, innehade Peter Sandberg olika ledande roller inom marknad och försäljning på Modo Paper.
Övriga aktiva uppdrag:  Styrelseledamot i Nivesa AB. VD och styrelseledamot i Venisa AB.
Tidigare styrelseuppdrag: Peter Sandberg har tidigare bland annat varit styrelseledamot och styrelseordförande i Innventia samt innehaft ett antal olika styrelseuppdrag inom skogs-, pappers- och massaindustrin i Sverige och internationellt.

Aktie- och optionsinnehav: 125 000 aktier