Svenska Aerogel Holding AB AB (publ) offentliggör prospekt inför företrädesemission

Den 23 oktober 2017 offentliggjorde Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Bolaget”) att Bolagets styrelse hade beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2017, om att genomföra en nyemission om cirka 50 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) med teckningstid från och med den 1 november 2017 till och med den 15 november 2017.

Läs pressmeddelande Svenska Aerogel Holding AB AB (publ) offentliggör prospekt inför företrädesemission