Valberedningen är förtroendevald av aktieägarna och lämnar på årsstämman beslutsunderlaget för nyval av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt ersättning till dessa som aktieägarna röstar om.

Valberedningen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen.

Vid årsstämman 2018 valdes Suzanne Sandler, valberedningens ordförande, Peter Norberg och Christer Sjöström (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på e-post, valberedningen@aerogel.se.